Őszi-téli ruhavásár 2.

Halgazdálkodási törvény végrehajtási rendeletének tervezete

A halgazdálkodási törvény teljesen új alapokra helyezte a horgászatot, a halászatot, és a hal védelmét, ezt egészíti ki a hamarosan érkező végrehajtási rendelet, ennek tervezetéből olvashatunk most egy kis ízelítőt.

Thermoruhák 640
hirdetés

A hatályát vesztett törvény gyakorlatilag semmilyen korlátozást nem taralmazott a halászok számára. Korábban annyi hálót tettek ki, amennyit nem szégyelltek (és nem szégyellősek, ezt megtapasztalhattuk), korlátot csak a vízfelület nagysága szabhatott. Ma már nem csak a hálók mennyiségét, de a típusát, méretet is szabályozni kívánja a rendelet, de ami a legnagyszerűbb, hogy talán végleg megszűnik ívó halak tilalmi időszakban való lehalászása, és megbarátkozhatnak a halászok is a horgászokra örök idők óta vonatkozó mennyiségi korlátozással.

Az egyébként meglehetősen gyér természetesvízi halállománynak jót tenne már, ha a cserkészkolbász méretű csuka végre tényleg nem a bilincsen végezné, vagy a csodaszép tíz kilós süllőket visszahelyeznénk, hogy másnak is megadassék az élmény, hogy kapitális halat fogjon. A méltatlanul, szinte semmire sem becsült kis csapósügér végre méretkorlátozás alá eshetne, hogy nálunk is lehessen kilós egyedeket fogni, mint szerte európában. Észre kell venni, hogy lassan külön iparággá fejlődik az UL (ultra light, azaz ultra könnyű) pergetés, ami részben a sügérnek köszönhető. És persze, hogy teret hódít az UL, mikor vizeinkben szinte képtelenek a halak megnőni, hiszen azokat bicskamétertükben már haza lehet vinni horgásznak halásznak egyaránt - nem is beszélve a kontroll totális hiányáról. Ha véletlen mégis megúszná néhány a hűtőládát, akkor még vár rá fél év terror a ősztől tavaszig, amíg szinte hárborítatlanul hazánkban tartózkodnak kormoránok tízezrei.

Bízunk benne, hogy hazánk vizei éveken belül európaszerte újra elismertek, halban bővelkedők lesznek, és a horgászturizmus valóban húzóágazattá feljlődik. 

A végrehajtási rendelet tervezetéből készítettünk egy kivonatot, ezt a társadalmi szervezetek november 1-ig véleményezhetik - azaz utána is, de akkor már késő lesz...

”Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért jelen formájában nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A dokumentum célja a társadalmi egyeztetés elindítása és a jogalkotási folyamat átláthatóvá tétele, amelynek alapján, illetve eredményeként a mellékelt előterjesztés valamennyi tartalmi és formai eleme módosulhat!”

Fogalmi meghatározások:

- aktív halászeszköz: minden olyan hagyományos, nem tiltott halászeszköz, amelynek az engedélyes folyamatosan legfeljebb az eszköz legalább 10 méteres körzetében van, és legalább óránként ellenőrzi a halászeszköz megfelelő működését;

- passzív halászeszköz: minden halászeszköz, amely nem minősül aktív halászeszköznek.

Rendeletek:

- Ha az adott halgazdálkodási vízterület 200 ha-nál nagyobb vagy folyóvíz esetén 20 km-nél hosszabb, azon kíméleti területet kell kijelölni.

- A halállományok telelő és szaporodó helyeinek védelme érdekében kijelölt kíméleti területen legalább november 1-jétől június 15-ig tartó halászati és horgászati tilalmat kell elrendelni.

- A halállományt veszélyeztető gerinces állatfajok Hhvtv. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti gyérítésére, riasztására kötelezheti a halgazdálkodásra jogosultat feltételekkel.

- A területen lévő vadászatra jogosult a gyérítésében és riasztásában költségtérítés ellenében köteles együttműködni, illetve azt elvégezni.

- A Hhvtv. 13. § (1) bekezdése szerinti mesterséges körülmények közötti szaporítás céljából kifogott halak begyűjtését a kifogható mérettartomány és az egyedszám megadásával kutatási vagy haltermelési célból engedélyezheti a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága.
DE:
- Fajlagos tilalmi időben – az érintett halfajok helyi állományainak természetes megújulása veszélyeztetésének kizárása érdekében – az adott halfaj egyedeinek begyűjtése nem végezhető.

- Ha a Hhvtv. és a végrehajtására kiadott rendeletek másként nem rendelkeznek, nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen tilos a halászat, valamint az őshonos halfajok bármilyen halász- vagy horgászeszközzel, illetve -módszerrel történő kifogása, kivéve az engedélyezett halmentés eseteit. Nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen horgászni csak állami horgászjegy birtokában, a hal megfogása és visszaengedése céljából, a horgászatra vonatkozó jogszabályok betartásával lehet.

- A halászati engedély kiadásának feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen az érintett halgazdálkodási vízterület halgazdálkodásra jogosultjával kötött, a halászati tevékenység végzésének részletes feltételeit tartalmazó szerződéssel (a továbbiakban: halászati szerződés).

- A halászati szerződésben a halgazdálkodásra jogosult meghatározza azokat a Hhvtv. és e rendelet szerinti fogási eszközöket és módokat, amelyeket a halászati engedélyes használhat, továbbá meghatározza a kifogható halak fajonkénti és összesített mennyiségét, valamint azt az ellenértéket, amellyel a halászati engedélyesnek évenként hozzá kell járulnia a vízterület halgazdálkodási tevékenységéhez, a haltelepítésekhez.

- Kereskedelmi célú halászati engedéllyel csak az abban foglalt méretű és darabszámú eszköz használható, amelynek meghatározásakor a következő előírásokat kell betartani:

- Egyedileg használatos aktív eszköz esetében a hálóterület nem lehet több, mint 16 m2, csoportosan használatos aktív eszköz esetében a hálóterület nem lehet több, mint 100 m2/fő,

- Passzív eszközből adott nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen hektáronként legfeljebb 1 db engedélyezhető, ami varsa esetén legfeljebb 2 m első karika-átmérőjű, egyéb eszköz esetén pedig legfeljebb 21 m2 hálóterületű halászeszköz lehet.

- A kereskedelmi célú halászati engedéllyel rendelkező az általa használt valamennyi passzív halászeszközt úgy köteles a vízfelszín felett, jól látható módon megjelölni, hogy abból egyértelműen azonosítható legyen az eszközt használó halászati engedélyes. Az azonosításhoz fel kell tüntetni a halász nevét, a halászati engedély számát. A halászati engedélyes az általa használt jelölést a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága felé köteles bejelenteni.

- A kereskedelmi célú halászati engedélyes legkésőbb a megelőző hét utolsó munkanapjáig köteles a tárgyhétre vonatkozó halászati tervet a halgazdálkodásra jogosultnak leadni. Köteles továbbá bejelenteni a halgazdálkodásra jogosultnak a fogási zsákmány GPS koordinátákkal meghatározott kirakodási helyét. A halászati engedélyes kizárólag e bejelentett helyen és időben rakodhatja ki a fogási zsákmányt.

- Az állami halászjegy 1 db legfeljebb 16 m2 háló területű aktív halászeszköz, és 5 db legfeljebb 1,5 méter karika átmérőjű varsa egyidejű alkalmazására jogosít fel. A varsákat úgy lehet alkalmazni, hogy a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület 1 hektárnyi területén egy időben csak egy eszköz lehet kihelyezve.

- Az állami horgászjegy 2000 Ft díj ellenében váltható és a kiadásának napjától kezdve a következő év január 31. napjáig érvényes.

- A turista állami horgászjeggyel rendelkező személy egy – legfeljebb három, darabonként legfeljebb háromágú, horoggal felszerelt – horgászkészséget, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalhalfogó hálót "használhat".

- A turista állami horgászjegy a váltás időpontjától számítva a 90. nap végéig érvényes.

- A Hhvtv. 40. § (3) és (5) bekezdésében foglalt esetekben az állami horgászjegy birtokában egy darab, egy – legfeljebb háromágú – horoggal felszerelt horgászkészség használható.

- Az Hhvtv. 40. § (5) bekezdés szerint mentesített személy a (3) bekezdésben meghatározott felügyelet mellett horgászhat.

- A területi jegynek a nyomon követhetőség érdekében sorszámozottnak és tőpéldányosnak kell lennie.

- Az összes – darabszám-korlátozással érintett és nem érintett – kifogott őshonos hal összes tömege nem haladhatja meg a napi 10 – a (13) bekezdés szerinti horgász esetén pedig a napi 5 - kg-ot. Ha a horgász vagy halász olyan őshonos halat fog, amellyel a 10 – (13) bekezdés szerinti horgász esetén pedig az 5 – kg-os súlyhatárt átlépi, a halat megtarthatja, azonban aznap több őshonos halat nem foghat ki.

- A napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajok esetében egy fajból legfeljebb 5 kg fogható naponta.

- A Hhvtv. 40. § (3) és (5) bekezdés szerinti horgász a 9. melléklet szerinti napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból naponta összesen 1 darabot, a napi darabszám-korlátozás alá nem eső fajokból naponta összesen 5 kg-ot foghat ki.

- Horogra kívülről akadt őshonos halat megtartani tilos.

- A szabályosan kifogott és elvinni kívánt halat a vízpartról elszállítani gyorsan és kíméletesen leölve szabad.

- November 1. és március 15. közötti időszakban a vermelő halállományok védelme érdekében szonár használata a halfogási tevékenységhez tilos.

- A horgászat megkezdésekor a horgász köteles megjelölni a fogási naplóban szereplő éves naptárban az adott napot. Vízi járműből végzett horgászat esetén az indulás számít a horgászat megkezdésének, ekkor kell bejelölni a napot.

- Jogi személy számára kiadott halászati engedélyben az engedélyező hatóság állapítja meg az alkalmazható eszközök méretét és mennyiségét.

- Nyakzóhálónak – a halgazdálkodási terv szerinti vagy eseti – a Hhvtv. 47. § (3) bekezdése szerinti alkalmazására akkor kerülhet sor, ha ahhoz a 16. § (1) bekezdés b)pontja szerinti engedélyt az alkalmazó megkapta.

- A Hhvtv. 40. § (2) bekezdésében meghatározott követelmények megléte esetén a Megbízott a határidőn túl, vagy hibásan kitöltött fogási napló leadásával egy időben is kiadhatja az állami horgászjegyet. Ebben az esetben az állami horgászjegy díja a mindenkori díj kétszerese.

- Az engedélyes a kifogott és megtartani kívánt darabszám-korlátozás alá eső halat a horogtól való megszabadítás vagy – állami halászjeggyel rendelkező személy halászata esetén – a halászeszközből történő kivétel után köteles a fogási naplóba bejegyezni. A megtartani nem kívánt, a fogást követően haladéktalanul elengedett halat a fogási naplóba nem kell bejegyezni. A darabszám-korlátozással nem védett halfajok mennyiségét azok össztömegében kifejezve a horgászat vagy halászat befejezését követően, a vízpart elhagyása előtt köteles a fogási naplóba bejegyezni.

- Halászati őrként a halgazdálkodásra jogosult képviselője kivételével nem alkalmazható olyan személy, aki az adott vízterületre érvényes halászati engedéllyel, illetve érvényes halászati területi engedéllyel rendelkezik.

- Ha a Hhvtv. 56. § (1) szerinti halgazdálkodásra jogosult képviselője rendelkezik a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága előtt tett halászati őri vizsgával, úgy elláthatja a jogosult halászati őr feladatát a saját kezelésében lévő halgazdálkodási vízterületen.

- A halgazdálkodásra jogosult a Hhvtv. 56. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartott halgazdálkodási vízterület őrzését társadalmi halőr megbízásával is végezheti.

- A 2013. évre kiadott halfogásra jogosító okmányok 2013. december 31. napjáig érvényesek, kivéve azon állami horgászjegyeket, amelyek éven túli érvényesítésére van lehetőség.

Táblázatok:

*Megjegyzés: A felső méretkorlátozással védett halfajok felső méretet elérő vagy meghaladó egyede esetében a halgazdálkodási érték példányonként a táblázat szerint számított érték ötszöröse.

Tehát, aki ellop egy 12 kilós süllőt, az várhatóan 3000x12x5, azaz 180e forint értékben lesz felelősségre vonva (a szerkesztőség megjegyzése).

Hozzászólások

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned.
Ha még nem regisztráltál, itt regisztrálhatsz.

Beléphetsz fikanickkel is, így nem tároljuk az adataidat és név nélkül kommentelhetsz.

Mindezt megspórolhatod, ha a Facebook segítségével lépsz be:
Belépés facebook-kal
 

zizi 81zizi 81 (fikanick)
6 éve

A rendõrök azt mondták hívjam a halõröket (a kör bezárult).
Ha valakik fényes nappal merik ezt csinálni, nem hiszem, hogy annyira félnek a rendõrségtõl.

46
Fishmageddon
6 éve

Mondjuk ne a halőrt, hanem a rendőrséget hívd rájuk. Kötelesek intézkedni.

45
zizi81zizi81 (fikanick)
6 éve

Jó ez az új horgászati törvény, de nem tudom, hogy hogyan küszöböli ki az általam tapasztalt Jászberény-Jászjákohalma közötti Zagyva folyón történő elektromos horgászatot. Két ember az egyik két botot mártogatva a másik mögötte szákolgatta az elkábult halakat.
A barátom akivel ezt láttuk, mondta, hogy jobb ha ezzel nem foglalkozom, mert ezeknek a halellenőrök elnézik és még nekem akinek engedélye van lehet majd bajom.

Egyébként nincs ellenőrzés ezen a helyen.

Ennyit a törvényről!

Z. Zoltán

44
hirdetés (x)
eperlevéleperlevél (fikanick)
6 éve

Olvasva a hozzászólásokat felmerült bennem,hogy igazán nem ismerjük a halak viselkedését.Általában dátumhoz kötjük a szaporodást,pedig ez messze nem így van.Ha a pontyot vesszük 05.2 - 06.15 de az időjárás messze befolyásolja ezt a tényt,ezt általában mindig figyelmen kívül hagyják.A hamarabb melegedő vízben előbb kezdenek ívni,míg a hidegebb változékony időben később.A másik figyelemre méltó dolog,hogy amelyik hal ívik az a ívásra koncentrál és nem eszik.Általában horoggal nem igen lehet ilyenkor fogni,de viszont hálóval,varsával stb. szerszámmal igen,mivel sokat mozog és óvatlanul.A halak védelméről,régi felvetés volt a süllő esetén a 3 db méret és súlykorlátozás nélküli fogás,ha megfogta vigye.A süllő esetében a visszaengedéssel (kis méret) ritka eset mikor nem pusztul el,régi közmondás"ha napot lát,elpusztul".Sportszerűen a süllőzést a 3. után befejezni. Szajkózzuk a hazai őshonos halak védelmét és telepítjük a pikkelyes nemesített halat,holott már alig ismerik azt a fajt amelyikre hivatkoznak (vadponty,sodrófa ponty).A zárt vizek telepítésénél nem veszik figyelembe az adott közösség igényét,a vízterület sajátosságát.A különböző halászati,horgászati bírságoknál csak a befolyó összeg a lényeg,de abból egy fillért sem lát az, akinek a kárt okozták.Tehát megint alkottunk valamit,ami mindig hagy megoldatlan kérdéseket.

43
elég-e?detlenelég-e?detlen (fikanick)
6 éve

Ez szuper, a Tisza-tavon 03.31.-ig harcsa tilalom van. A tavaszi áradásban lehetne fogni, persze csalihat csak 04.15.-ig (az élőn nem jellemző a kárász,veres,bodri főleg kora tavasszal) aztán 06.15.től már ismét foghatunk is harit. Persze tudom fogni lehet de azért 1-2 db.-ot meg is ennék (húshorgász ,fúj) Aztán nyáron meg lehet bemenekülni a tározóra 40 fokba a jetszkisek,baylineresek elöl. Szerencsés esetben 09.hó vége felé már ismét horgászható az élő 12.01-ig még dögre foghatod magad hariból. Mindezt nagyon "kedvező" kikötői díjak és engedély árak mellett. De hát a fene enné meg szép ez a Tisza-tó.

42

Majd rájönnek, ha senki nem megy horgászni. Nem lesz napijegy eladás, nem lesz bevétel ezáltal, nem lesz miből telepíteni, aztán még úgy sem megy oda a kutya se. Eladjuk majd a felszerelést, legalább lesz pénzünk, aztán keresünk más sportot. Ebben a rohadt féreg országban úgyis csak az a cél, hogy ami még normálisan működik, azt csesszük szét. Ehhez értenek.

41
ogabor83
6 éve

Bojlisok fizessenek azért, hogy vízi sertést csinálnak a pontyokból.

40

Szerintem nagyon jó kis törvény lenne ez így, én támogatom minden téren! Pecázni miért ne pecázhatnánk 12 hónapot, ivási tilalmi időben is lehet csak ha megfogod vissza kell dobni ennyi! ,támogatom a keszegek ivási időszakában a tilalmat mivel a sok szemét, telhetettlen horgász leviszi az 1nm -es kis hal hálót pl fenekezés közben és bedobja az ivó dévérek, keszegek közé azt észnélkül viszi haza, eladni, disznónak, tyúkoknak! 12 havi engedély árából, 12 hónapon keresztül szeretnék halat fogni ehez pedig az kell hogy legyen szaporulat, ahoz pedig tilalmak! Az összesen 5kg szerintem meg még így is sok az egyéb halaknál! A nagy Dunai horgászok meg ne panaszkodjanak hogy az engedély drága, mikor a Kis-Dunán 28000Ft! De mivel szeretek horgászni kifizetem, és támogatom! A RSD a bojlis engedélyt nagyon elba**ták hogy az a drágább, mikor a bojlisok vissza engedik a halat C&R, szerintem ha az lenne olcsóbb többen váltanák ki egy feltételel, maximum egy nap 1db 5kg aluli pontyot vihetnek haza más halfajbol meg semmit!

39
kálmánkálmán (fikanick)
6 éve

Ki kell ábrándítsalak, mert a tervezetet horgászszervezetek állították össze.

Bárki beleszólhatott volna, ha akar. Te is.

A törpe meg mit keresne a méretkorlátozással és/vagy tilalommal védett halak közt? :)

38

Akik ezt a marha törvényt kitalálták még nem horgásztak életükbe soha,de még víz közelbe se igen voltak,na meg a törpeharcsát kifelejtették!

37
jurinovics
6 éve

Mondjuk fára élve fellógatott vagy lakótelepi betonon élve húzkodott harcsát én még csak "húshorgásztól" láttam, CNR horgásztól nem. :)

36
ogabor83
6 éve

Vannak a húshorgászok és az állatkínzók. Az utóbbit hívják sporthorgászoknak. Ilyen nagy erővel.
Ami tiltott azt vissza engedem. (A visszadobás az már egy erős szó). Amit nagyritkán lehet fogni és haza lehet vinni természetes vizen és én szeretem a halat, ezért hazaviszem. De nem mindegyik halat. Ezért én húshorgász és állatkínzó is vagyok.

35

éves szinten 5-hónapig lehet horgászni! a többi áradás ,tilalom,tél,,,,,,,,,,,,,,,,,,,az éves engedély viszont 12-hónap!!!!!!!! illetékesek,mire vártok????? polgári engedetlenségre????????legyen???akarjátok----vagy inkább adjatok horgászengedélyt A VALÓBAN HORGÁSZATI IDŐRE!!!!!!!!!!!!!!!!

34

ez jellemző az egész országra! a becsületes állampolgár nem tud hozzájutni önvédelmi lő fegyverhez----a bűnöző igen. a becsületes horgász keményen fizet az engedélyért,felszerelésért,csaliért a rengeteg tilalom(idő,méret korlátozás,db-szám,kg.---stb.) ehhez jön az áradási időszak,soroljam??????? aki nem vált engedélyt jobban jár---ha ügyes! és ha fog halat,a horgász---visz belőle haza--mert szereti a friss halat,akkor ki kiáltják HÚSHORGÁSZNAK!! Idióta gazdag barmok!! Én nyugdíjas vagyok,kevés pénzel--nem csaltam loptam,nincs vagyonom ki akarjátok űzni a szegény réteget a horgászatból is? nem elég ,hogy a vadászat már csak a kiváltságos gazdagéké??!!!!

33
Fishmageddon
6 éve

Az a fura betű ott az 5 kilók előtt nem egy elbaszott E betű, hanem egy szumma. Azt jelenti, hogy az egyéb halakból ÖSSZESEN lehet 5 kilót elvinni.

32
Fishmageddon
6 éve

Eddig is 5 kilót lehetett elvinni a sügérből, de most lett méretkorlátozás is. Tehát szigorodott. Tehát több marad a vízben.

31

Pisztrángra 5 hónapnyi tilalom?????A sügér korlátozása 15 cm? egy 15 cm-es sügér 10dkg körül van és 5 kilót el lehet belőle vinni.Tehát naponta 50-eseével lehet vinni?Az állomány így sokat fog csökkenni.

30
janos.dravai
6 éve

Üdv minden sport társnak . Én csak azt nem értem hogy a menyhal itt miért legalább 30 cm azaz e fölött vihető el de az állami jegyen csak 20 cm a korlátozás . Mondjuk ez se nagy baj csak valahogy nem stimmel a két dolog ! Hús horgászokra szomorú jövő vár ! Egyéb ként teljesen egyet értek a rendelettel és jogos .

29
Steve
6 éve

hát én a horgászturizmus fejlődésének nem örülnék...Így is tömegiszonyom van néha a Dunán meg egyéb folyóinkon..Most még külföldről is bejönnek...

28

Titkon azért vártam, hogy a napijegyekben lesz némi előrelépés abban az ügyben, ha ki akarok menni napijeggyel egy éjszakára mondjuk süllőzni, akkor ne kelljen 2 napijegyet vennem egy 9-től hajnal 2-ig tartó periódusra...

Az éjszakai pergetőknek ez komoly gond...

27

"Remélem az engedélyek is ehhez mérten megfizethetetlenek lesznek!idén 30ezer volt az engedélyem ezeket a dolgokat a méret és tilalmi időket valami agyoniskolázott gazdag barom találta ki!"

26

én még természetes vízben lévő pontyot nem láttam áprilisban ívni!!!!!!!!!!de juni elején még igen!akkor hol a védelem?egy évet pecázhatna a sebes körösön aki a tilalmi időt kitalálta!!!!el lehetetlenítik a pecásokat!barmok!!

25

ezeket a dolgokat a méret és tilalmi időket valami agyoniskolázott gazdag barom találta ki!a mi vizeinkben még az 50cm harcsát se nagyon lehet fogni nemhogy 70centist!miért nem kérik ki a pecások véleményét?aki kitalálta az új tilalmi időket az halat csak a tescoban látott!vadvizi pecás ezután törpeharcsára horgásszon?remélem az engedélyek is ehhez mérten megfizethetetlenek lesznek!idén 30ezer volt az engedélyem és 60ezret keresek!nekem nincs pénzem fizetős tavakra!meg utálom is a tavakat!csá

24
csakazértiscsakazértis (fikanick)
6 éve

én idén már hálistenek kicsit több, mint háromszorosan megfogtam az engedéj árát
hiába szigorítanak, a halra mindég lesz piac, ha a bénák a szigorítás miatt kevesebb halat fognak, akkor még drágábban is tudom adni a halakat

neveszhettek megélhetési horgásznak, de valamiből mindenkinek meg kell élnie, nemdebár?

23
FirgaFirga (fikanick)
6 éve

A megélhetési reklám horgászok,horgász celebek elérték céljaikat.Remélhetőleg egyre több cikket láthatunk,olvashatunk tőlük,milyen ügyes horgászok,persze miután felnőttek a halak!
....betegek....

22
szilaszlo
6 éve

Hol vannak azok a területek ahol egész évben tilos halászati tevékenységet folytatni? Meglátásom szerint ez a szarnak egy pofon, ráadásul ezekszerint télen nem pergethetek - csukázhatok? Ki az a marha aki ezt kitalálta??

21
NempalNempal (fikanick)
6 éve

Mondjuk az tenyleg eros, hogy keszegezni nem lehet...Nem szoktam Oket hazavinni, de igy gondolom horgaszni sem szabad/etikus rajuk...A "zsivany" haltolvajok ellen meg tobb civil szervezodes kell.Vagy csak elszant civilek egy resze..."aki eloszor ut, aztan kerdez..."

20
Kalandozo
6 éve

Április 15.-től június 1.-ig gyakorlatilag nézhetjük a vizet.......... az is valami!!! Sebaj, biztosan lesz hat havi horgászjegy is!

19
Attis
6 éve

Szegény harcsa!Pont a biztosan szaporodni tudó 100cm -os példányokat lehet majd nyakló nélkül vinni a halászoknak a tavaszi zöldárban!
Ez a hal miért nem érdemli meg a szaporodási időszakában a teljes védelmet????????????????

18
jdmjdm (fikanick)
6 éve

Lenne még mit finomítani ezen az egészen,vannak jó dolgok vannak amik kevésbé!Aztán a sok billentyűzet huszár okoskodhat itt,hajrá birkák!Ezt úgy alkották meg,hogy neki,neked,nekem szóval nekünk kis embereknek ne legyen jó de azért elmondhassák tettek valamit!

17
Fishmageddon
6 éve

Tetszik a méretkorlátozások emelése!
Hiszen így nagyobb halakat fogunk tudni hazavinni (mert meg tudnak nőni).

16

Csuka 50?! Ha a halaszat vegre regulak koze szorul, akkor a pecasokkal is ki kell tolni? Oke, hogy vigyazzunk a sugerekre, es egy 30 centis sullo se valami nagy, de csuka 50, harcsa 70??? :/

15

Jó világ jön a megélhetési bűnözőkre, Ők ugyanúgy vinni fogják a Zagyvából a csukát (méretkorlátozástól függetlenül), Senki nem mer majd nekik szólni. Ez csak minket, néhányunkat korlátoz, akik betartják a törvényeket, és amúgy sem viszünk haza halat a természetes vizeinkből.

14

Csukára hiányolom a felső mértet határt.
Süllőre a 35 centit felhúzhatták volna 40 ig. A 40 centis süllő kb egy kiló!!!

13
citromnn
6 éve

A ponty felső korlátozását hiányolom, még akkor is, ha ott van a napi tíz kilós felső korlát.
A süllő 35 centis alsó korlátja nevetséges és a sebes is lehetne legalább 25 cm.
A csuka 50 centije üdvözlendő, már rég meg kellett volna lépni.
A domolykó fajlagos tilalma (némi önkritikával is) nagyon jókor jött. Ütötte boldog boldogtalan őket egész évben.
De az egész mit sem ér, ha közben benne vannak a kiskapuk:
"Jogi személy számára kiadott halászati engedélyben az engedélyező hatóság állapítja meg az alkalmazható eszközök méretét és mennyiségét."
Ez nagy baj!!!

12

Meg be is tartatni mindezt. Az lenne a leghatásosabb. :)

11
NempalNempal (fikanick)
6 éve

A halvedelemrol meg annyit, hogy aki azzal ervel ,hogy nem tud csak a Tescobol halat enni, annak a kornyeken biztos nincs torpeharcsa...Mindazonaltal a harcsa meretkorlatozas valtozast tulzonak tartom, a sulloet viszont meg mindig sovanynak.Tovabbra is ugy gondolom, hogy egyszerubb lenne az ivasi teruleteket visszaallitani...na meg hatasosabb.

10
NempalNempal (fikanick)
6 éve

A kultúra (latinul: cultura a colere a „művelni” igéből származik[1]) eredetileg a föld megművelését jelentette. A kultúra kifejezés általános értelemben egy embercsoport szokásainak és hagyományainak összességét vagy a szűkebb meghatározás takaró ún. „magas kultúra” értjük.

Macskajancsi...Ostoba es okoskodik...

9

Ha már ilyen kulturált vagy, tudhatnád, hogy a kulturált szót rövid u-val írják. :)

Nem tiltja az új törvény a tavaszi keszegezést. Valamit szerintem félreérthettél.

8
6QCH9PgzCuDwK9v86QCH9PgzCuDwK9v8 (fikanick)
6 éve

Arról nem is beszélve,hogy mennyivel etikusabb és szebb dolog,hogy a keszeget eddig lehetett ívási időben horgászni mint az ami már nem egyszer megtörtént,hogy természetes vízből lopják a kapitális halakat a bojlis illetve bértavakba!Tévedés ne essék nem haragszom a bojlisokra,az ilyen "kultúrált" kommentelőkre viszont igen!!!

7
6QCH9PgzCuDwK9v86QCH9PgzCuDwK9v8 (fikanick)
6 éve

Arról nem is beszélve,hogy mennyivel etikusabb és szebb dolog,hogy a keszeget eddig lehetett ívási időben horgászni mint az ami már nem egyszer megtörtént,hogy természetes vízből lopják a kapitális halakat a bojlis illetve bértavakba!Tévedés ne essék nem haragszom a bojlisokra,az ilyen "kultúrált" kommentelőkre viszont igen!!!

6
6QCH9PgzCuDwK9v86QCH9PgzCuDwK9v8 (fikanick)
6 éve

Juhász Ferenc ez a köcsög keszeges hozzászólás csak a te agyi szinted minősíti!A kultúra az nálad kicsapja a biztosítékot!
Nem sajnálom a keszegektől a nyugodt ívást, a jó kis tavaszi keszegezéseket sajnálom!Ha bértavakra járó bojlis horgász vagy, nem is remélem,hogy felfogod,hogy van akinek 3-4órája van csak néha horgászatra így kézenfekvő a keszegezés és azt,hogy vannak akik szeretnek keszegezni!Azért,hogy te is megértsd a te nyelveden írom!!! Sok embernek nincs se elbaszni való ideje se elbaszni való pénze,hogy bértavakon rohadjon napokig és a 77edszer is szétpiercingelt szájú pontyokat kifogdosni több ezer forintos és több tíz kiló bojlit,pelletet,stb felhasználva!Szóval nem sajnálom a keszegektől a nyugodt ívást!!!

5

Nem lett betiltva a hal elvitele.
Csak azért lett szigorítva, hogy több hal legyen, hogy le tudjanak ívni normálisan.

4
ogabor83
6 éve

Igen, valaki azért horgászik, hogy ne a tápon nevelkedett cápaharcsát egye a Tescoból. Apuci, anyuci nem tart el, nem vesz nekem súlyos tízezrekért márkás horgászfelszerelést és nem egy puccos irodában fekszek egész nap.
Min. 30% csökkentést kérünk az engedély árából! Örültem, hogy idén egy-két 60-65cm-es harcsát tudtam fogni. Jövőre azt is vissza kell engedni. Menyhal 30cm. Ilyen nagy erővel tiltság meg az átlag 28cm-es hal horgászatát! Majd a szlovák, román hazaviszi.

3

Köcsög keszegek, hogy lehetnek ilyen szemetek, hogy nyugodtan próbálnak ívni!

2
308win308win (fikanick)
6 éve

Tavaszi keszegezés kilőve!Most ez komoly? 04.15.-05.31.ig se dévérkeszeg,se karikakeszeg,se bagolykeszeg,se laposkeszeg? Szóval bodorkára,vörösszárnyúra,küszre,naphalra,ezüstkárászra stb. lehet! Akkor amiatt a kieső 45nap miatt csökkenthetnék az engedélyek árát!

1
Ezek megvoltak?bezár
Tovább a Fishing Time-ra »
JRC ágy + hálózsák szett 1200

hirdetés