Őszi-téli ruhavásár 2.

500.000,- ft gereblyézésért

Úgy fest, ezentúl nem lesz nehéz több százezer forint bírságot begyűjteniük a tilosban járóknak. A Vidékfejlesztési Minisztérium jelentősen szigorítaná a bírságolási tételeket.

Thermoruhák 640
hirdetés

A Szálka információi szerint a tiltott halfogási módszerek bírságolási tételei jelentősen megnőnek, nézzük sorra, mi vár a rapsicokra, ha elkapják őket:

FIX 500.000 ft, ha valaki elektromos halászeszközzel (villany), robbanószerrel vagy méreggel próbálkozik.

100.000-től 500.000 ft, ha valakit gereblyézésen, hurkozáson, sor vagy csapóhorgozáson, szigonyozáson érnek, de a nyakzóháló használata is ebbe a sávba eshet majd.

50.000-től 100.000-ig számítha bírságra, aki halgazdálkodási vízterületen az adott élőhelyen előforduló halfajok fajlagos tilalmi idejével egyező naptári időszakban olyan halászeszközt alkalmaz, amelynél nem biztosítható a fajlagos tilalommal érintett egyedek kíméletes visszaengedése, vagy a meder, holtág stb. keresztmetszetének 50%-nál nagyobb részt hálóval elzár.

Ha valaki állami jegy nélkül horgászik, az 10-20e forint között kalkuláljon, ha területi sincs, akkor 20-40e forintot különítsen el, és ha a fogási naplót sem tudja felmutatni, az egy tízes lehet.

Tilalmi időben megtartott hal 20.000-től 100.000 forintig esélyes, de alább a teljes tervezet:


FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTER

JF/1193/2014.

2011. évi CXII. törvény

27. § (5)-(7) bekezdése alapján

NEM NYILVÁNOS

Készült 2014. július 3-án

ELŐTERJESZTÉS

a Kormány részére

a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról szóló kormányrendeletről

Budapest, 2014. július

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az előterjesztés célja

1.1. A kormány-előterjesztés elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél

Az előterjesztés célja, hogy a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) felhatalmazó rendelkezésére (Hhvtv. 71. § 2. pont) figyelemmel, kormányrendeletben határozza meg a Hhvtv. hatálya alá tartozó bírságok kiszámításának módját és a bírság mértékét. A halgazdálkodási hatóság által alkalmazható, kormányrendelet szabályozási tárgykörébe tartozó jogkövetkezmények körébe a halgazdálkodási bírság (Hhvtv. 66. §), valamint a halvédelmi bírság (Hhvtv. 67. §) tartozik.

A halgazdálkodási hatósági eljárások során a döntések meghozatalához, a hatóság által alkalmazható jogkövetkezmények, illetve az egyes jogsértések súlyának megfelelő bírságtételek egyértelműsítése és egységesesítése érdekében elengedhetetlen, hogy a tárgyi előterjesztés mellékletét képező kormányrendelet mielőbb, lehetőség szerint még 2014 nyarán hatályba léphessen.

1.2. A kormány-előterjesztés szükségességének okai

A Hhvtv.-ben, valamint a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglalt előírások halgazdálkodási hatósági érvényesítése érdekében szükséges megalkotni a halgazdálkodási előírások érvényre juttatását szolgáló szankciórendszert.

A halgazdálkodási bírság legkisebb összege 50.000,- Ft, legmagasabb összege 5.000.000,- Ft. A halvédelmi bírság legkisebb összege 10.000,- Ft, legmagasabb összege 500.000,- Ft. Ezen bírságtartományokon belül szükséges a Hhvtv.-ben foglalt jogsértések súlyának megfelelően differenciálni, és meghatározni a halgazdálkodási hatóság által alkalmazható a bírságtételek mértékét, valamint a bírságok kiszámításának módját.

A tervezet a korábbi szabályozatlanságot szünteti meg, a súlyosabb jogsértésekhez magasabb, a kevésbé súlyos jogsértésekhez alacsonyabb bírságtételeket rendel, így közvetve meg határozza az egyes jogsértő cselekmények súlyossági fokát is.

Az igénybe vett eszközök

A kitűzött célok – a halgazdálkodási és halvédelmi bírságtételek meghatározása – csak jogalkotás útján, kormányrendelet megalkotásával érhetőek el.

Kormányprogramhoz való viszony

Előzmények, kapcsolódások

Az előterjesztés a 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett Hhvtv.-hez, valamint a 2014. január 1-jén hatályba lépett Vhr.-hez kapcsolódik.

2013. szeptember 1-jei hatállyal módosításra került további két jogszabály, melyekben a Kormány kijelölte a halgazdálkodási hatóságokat (elsőfokon a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságát, másodfokon a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt).

A jelen előterjesztés mellékletét képező kormányrendelet elfogadása szükséges ahhoz, hogy a

– kormányrendeletben kijelölt – halgazdálkodási hatóságok a jogalkotó szándékának megfelelő mértékű halgazdálkodási, illetve halvédelmi bírságokat szabjanak ki, a Hhvtv. nyújtotta keretek között.

5. Európai uniós kapcsolódások: -

6. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk: -

7. A közigazgatási egyeztetés során felmerült észrevételek kezelése:

8. Társadalmi egyeztetés:

A közigazgatási egyeztetés megkezdésekor a jogszabály-tervezet felkerül a VM honlapjára, ahol a társadalmi szervezetek és az állampolgárok a közigazgatási észrevételezésre, véleményezésre megállapított határidőn belül észrevétel tehetnek.

9. Vitás kérdések:

10. Az előterjesztés kommunikációja

1. Milyen kommunikáció javasolt az előterjesztés elfogadása esetén?

követő vagy kezdeményező*

*a kívánt kommunikációs forma aláhúzandó!

2. A tájékoztatás módja:

Kormányülést követő szóvivői tájékoztató

igen/nem

Tárcaközlemény

igen/nem

Tárca által szervezett sajtótájékoztató

igen/nem

3. Fő üzenet (4-5 mondat) (a kormányzati kommunikáció tartalma, az előterjesztő kommunikációs szándéka):

A horgászat, a halászat és a haltermelés szabályozását új alapokra helyező, a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 2013. szeptember 1-jén, míg a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet, 2014. január 1-jén lépett hatályba.

A halgazdálkodási hatóság e törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott rendelkezés, illetve a hatósági határozatban foglaltak megsértése esetén – a feltárt jogsértés súlyával arányosan, a jogsértésben rejlő kockázat mértékének és jellegének figyelembevételével – bírságot szabhat ki az eljárás alá vont jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vagy természetes személyre.

A halgazdálkodási bírság, valamint a halvédelmi bírság minimum és maximum összegeit a törvény rögzíti. A bírságok tételes mértékét és kiszabásuknak részletes szabályait a törvény végrehajtására kiadott, tárgyi Korm. rendelet határozza meg.

Az előterjesztő részéről nyilatkozó:

4. Részletes kommunikációs terv: írásos válaszadás javasolt.

Kérem a Kormányt, hogy az előterjesztést fogadja el.

Budapest 2014. július „ „.

Dr. Fazekas Sándor

földművelésügyi miniszter

HATÁROZATI JAVASLAT

A Kormány megtárgyalta és elfogadta a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról szóló előterjesztést, és elrendeli az előterjesztés mellékletében szereplő tervezetnek a Kormány rendeleteként a Magyar Közlönyben való kihirdetését.

Melléklet a JF/1815/2014. számú előterjesztéshez

A Kormány

…./2014. (… …) Korm. rendelete

a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról

A Kormány a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A halvédelmi bírság mértéke és kiszámításának módja

1. §

(1) A jogosulatlanul horgászó személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével –,

a) az állami horgászjegy vagy turista állami horgászjegy hiánya esetén: 10 000 – 30 000 forint,

b) a területi jegy hiánya esetén: 20 000 – 40 000 forint,

c) a fogási napló hiánya esetén: 10 000 forint.

(2) A jogosulatlanul horgászó személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke

a) nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, vagy

b) olyan nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, amelyen a halgazdálkodási jogot az állam nem engedte át,

az állami horgászjegy hiánya esetén – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – 10 000 – 30 000 forint.

(3) Ha a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen jogosulatlanul horgászó személy a halgazdálkodási hatóság által előírt határidőn belül bemutatja a horgászat időpontjában érvényes állami horgászjegyét, területi jegyét, illetve a személyazonosság igazolására szolgáló arcképes igazolványát, és az ellenőrzés időpontjáig a fogási naplóban rögzítendő halat nem tartott meg, akkor a halgazdálkodási hatóság mellőzi a bírság kiszabását és a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 70. §-a szerint jár el.

(4) Ha a nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, vagy olyan nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, amelyen a halgazdálkodási jogot az állam nem engedte át, a jogosulatlanul horgászó személy a halgazdálkodási hatóság által előírt határidőn belül bemutatja a horgászat időpontjában érvényes állami horgászjegyét, illetve a személyazonosság igazolására szolgáló arcképes igazolványát, a halgazdálkodási hatóság a (3) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

2. §

(1) A jogosulatlanul halászó személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke

a) a halászati engedély vagy az állami halászjegy hiánya esetén: 50 000 forint,

b) az állami halászjegy megléte, de a területi jegy hiánya esetén: 30 000 forint,

c) a halászati engedély megléte, de a fogási napló hiánya esetén: 15 000 forint,

d) az állami halászjegy megléte, de a fogási napló hiánya esetén: 10 000 forint.

(2) Ha a jogosulatlanul halászó személy a halgazdálkodási hatóság által előírt határidőn belül bemutatja a halászat időpontjában érvényes halászati engedélyét és fogási naplóját, vagy állami halászjegyét, területi jegyét és fogási naplóját, valamint a személyazonosság igazolására szolgáló arcképes igazolványát, továbbá az ellenőrzés időpontjáig a fogási naplóban rögzítendő halat nem tartott meg, akkor a halgazdálkodási hatóság mellőzi a bírság kiszabását és a Hhvtv. 70. §-a szerint jár el.

3. §

A fogási naplónak a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendelet szerinti vezetését elmulasztó személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke

a) horgászat esetén: 10 000 forint,

b) rekreációs célú halászat esetén: 10 000 forint,

c) kereskedelmi, továbbá ökológiai célú szelektív halászat esetén: 20 000 forint.

4. §

A Hhvtv. által nem megengedett módon vagy eszközzel vagy tilalmi időben történő horgászat vagy halászat esetén a halvédelmi bírság mértéke

a) elektromos eszköz engedély hiányában történő vagy attól eltérő használata esetén: 500 000 forint,

b) mérgező vagy kábító hatású anyag alkalmazása esetén: 500 000 forint,

c) robbanóanyag alkalmazása esetén: 500 000 forint,

d) szúrószerszám alkalmazása esetén: 100 000 – 500 000 forint,

e) búvárszigony vagy más, halfogásra alkalmas búváreszköz használata esetén: 100 000 – 500 000 forint,

f) gereblyézés alkalmazása esetén: 100 000 – 500 000 forint,

g) hurokvető halászati módszer, a sorhoroggal, csapóhoroggal történő halfogási módszer alkalmazása esetén: 100 000 – 500 000 forint,

h) nyakzó háló külön engedély nélküli alkalmazása esetén: 100 000 – 500 000 forint,

i) halgazdálkodási vízterületen az adott élőhelyen előforduló halfajok fajlagos tilalmi idejével egyező naptári időszakban olyan halászeszköz alkalmazása esetén, amelynél nem biztosítható a fajlagos tilalommal érintett egyedek kíméletes visszaengedése: 50 000 – 200 000 forint,

j) halgazdálkodási vízterületen olyan halfogó eszköz vagy készülék, továbbá olyan fogási mód alkalmazása esetén, amely az aktuális vízállás esetén a vízfolyás, az állóvíz, valamint ezek időszakos kapcsolódásaiban létrejövő halátjárók mederszelvényének felénél többet hossz- vagy keresztirányban elzár: 50 000 – 200 000 forint.

k) a megengedettnél több horog vagy több horgászkészség alkalmazása esetén, darabonként: 10 000 – 20 000 forint,

l) az állami halászjegyhez kötött halászeszközzel történő halászat esetén, a területi jegyen feltüntetett eszköztől, illetve eszközöktől az eszközben, a méretben vagy a darabszámban történő eltérés esetén: 50 000 – 100 000 forint,

m) a halászati engedélyhez kötött halászeszközzel történő halászat esetén, a halászati engedélyben feltüntetett eszköztől, illetve eszközöktől az eszközben, a méretben vagy a darabszámban történő eltérés esetén: 50 000 – 500 000 forint,

n) a horgászkészséggel a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre vonatkozó halfogási tilalmi időben történő hal kifogása esetén: 20 000 – 100 000 forint,

o) az állami halászjegyhez kötött halászeszközökkel történő halászat során, a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre vonatkozó halfogási tilalmi időben történő hal kifogása esetén: 20 000 – 100 000 forint,

p) a halászati engedélyhez kötött halászeszközökkel történő halászat során, a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre vonatkozó halfogási tilalmi időben történő hal kifogása esetén: 50 000 – 200 000 forint,

q) a Hhvtv. 46. § (4) bekezdésében nem szereplő egyéb tiltott, a Hhvtv. 46. § (1) bekezdése szerinti fogási eszköz vagy fogási mód alkalmazása esetén: 50 000 – 100 000 forint.

5. §

Nem fogható, őshonos hal kifogását megvalósító személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke megegyezik a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendeletben megállapított, az őshonos halfajok halgazdálkodási értékével, azzal, hogy ha a halvédelmi bírság mértéke az egyedenként számított érték alapján nem éri el a 10 000 forintot, akkor a bírság mértékét 10 000 forintban kell megállapítani, továbbá a bírság nem haladhatja meg a Hhvtv. 67. § (3) bekezdés szerinti legmagasabb összeget.

6. §

(1) A halgazdálkodási kíméleti területen a tilalom feloldásáig a hal telelését, szaporodását és fejlődését zavaró – a halászattól vagy horgászattól eltérő – tevékenységet végző személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke: 10 000 – 50 000 forint.

(2) Halgazdálkodási kíméleti területen a tilalom feloldásáig a hal telelését, szaporodását és fejlődését zavaró halászati tevékenységet végző személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke: 100 000 – 500 000 forint.

(3) Halgazdálkodási kíméleti területen a tilalom feloldásáig a hal telelését, szaporodását és fejlődését zavaró horgászati tevékenységet végző személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke: 50 000 – 100 000 forint.

7. §

A halfogásra jogosító okmányok nélkül halfogásra alkalmas állapotban lévő eszközzel halgazdálkodási vízterületen vagy annak partján tartózkodó és jogosultságának igazolását a halgazdálkodási hatóságnál az előírt határidőn belül nem pótló személlyel szemben – a halfogásra alkalmazott vagy alkalmazni kívánt eszköz halász- vagy horgászeszköz jellegétől függően – az 1. vagy 2. §-ban foglalt halvédelmi bírságtétel megállapításának van helye.

8. §

A Hhvtv.-ben foglalt tilalmakat és korlátozásokat megszegve halfogásra alkalmas állapotban lévő eszközzel halgazdálkodási vízterületen vagy annak partján tartózkodó személlyel szemben – a halfogásra alkalmazott vagy alkalmazni kívánt eszköz halász- vagy horgászeszköz jellegétől, továbbá az eszköz fajtájától függően – az 1., 2., illetve 4. §-ban foglalt halvédelmi bírság mértékek megállapításának van helye.

9. §

A halászati engedély, állami horgászjegy, állami halászjegy igénylése során a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendeletben meghatározott nyilatkozatot valótlan tartalommal megtevő személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke:

a) a halászattal, horgászattal, illetve hal fogásával (gyűjtésével) összefüggésben szabálysértési, illetve büntetőjogi felelősség tárgyában valótlan nyilatkozat tétele esetén: 100 000 forint,

b) az érvényes állami horgászjeggyel (ideértve a turista állami horgászjegyet is), állami halászjeggyel, illetve halászati engedéllyel való rendelkezésre vonatkozó valótlan nyilatkozat tétele esetén: 50 000 forint,

c) a fogási napló leadására vonatkozó valótlan nyilatkozat tétele esetén: 10 000 forint.

10. §

A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 8. mellékletében meghatározott, igazolatlan eredetű hal vagy haltermék forgalmazása esetén kiszabható halvédelmi bírság mértéke, az igazolatlan eredetű hal fajától, mennyiségétől vagy haltermék mennyiségétől függően: 100 000 – 500 000 forint.

11. §

A hal élőhelyén kialakult természeti egyensúly megbontására alkalmas szervezet, táplálékanyag, szennyezőanyag halgazdálkodási vízterületre való kijuttatása esetén kiszabható halvédelmi bírság mértéke: 20 000 – 500 000 forint.

12. §

(1) Méret- vagy mennyiségi korlátozással vagy tilalmi idővel védett hal jogosulatlan kifogását megvalósító személyre kiszabható halvédelmi bírság mértéke a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendeletben megállapított, az őshonos halfajok halgazdálkodási értéke alapján számított összeg azzal, hogy ha a halvédelmi bírság mértéke az egyedenként számított érték alapján nem éri el a 10 000 forintot, akkor a bírság mértékét 10 000 forintban kell megállapítani, továbbá a bírság összege nem haladhatja meg a Hhvtv. 67. § (3) bekezdés szerinti legmagasabb összeget.

(2) Méret- vagy mennyiségi korlátozással vagy tilalmi idővel védett más hasznos víziállat jogosulatlan kifogása esetén kiszabható halvédelmi bírság mértéke 1 000 – 100 000 forint.

13. §

A vízilétesítmény üzemeltetőjére kiszabható halvédelmi bírság mértéke, ha a vízilétesítmény üzemeltetője a Hhvtv. 19. § (1) vagy (3) bekezdésben foglaltaknak ismétlődő jelleggel nem tesz eleget és emiatt jelentős halpusztulás következik be: 50 000 – 500 000 forint.

2. A halvédelmi bírság kiszabásának módja

14. §

(1) A halgazdálkodási hatóság mérlegelési jogkörében a halvédelmi bírság mértékének az e rendeletben meghatározott tartományokon belüli megállapításakor

a) a jogellenes cselekményhez használt eszközök típusát, mennyiségét, a cselekmény módszerét,

b) a kifogott hal mennyiségét, halgazdálkodási értékét és jelentőségét,

c) a jogsértő cselekménynek a hal és más hasznos víziállat élőhelyére gyakorolt kedvezőtlen hatásának mértékét,

d) a cselekmény halállományt veszélyeztető mértékét,

e) a halvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás során a jogsértő személynek a tényállás feltárása érdekében tanúsított együttműködő magatartását,

f) a jogsértő személlyel szemben korábban kiszabott halvédelmi bírság mértékét és a bírságolás gyakoriságát,

g) a jogsértő személy életkorát, illetve fogyatékosságát,

h) a jogsértéssel érintett halgazdálkodási vízterület nyilvántartott vagy nem nyilvántartott jellegét

veszi figyelembe.

(2) Ha az eljárás alá vont személy az 1-13. §-ban foglalt jogszabálysértések közül többet is megvalósít, az egyes cselekményekért kiszabható halvédelmi bírságtételeket össze kell adni azzal, hogy a kiszabott halvédelmi bírságok összege nem haladhatja meg az 500 000 forintot.

3. A halgazdálkodási bírság mértéke és kiszabásának módja

15. §

(1) A halgazdálkodásra jogosulttal szemben kiszabható halgazdálkodási bírság mértéke, ha a halgazdálkodásra jogosult

a) a halgazdálkodási terv szerinti kötelezettségének a halgazdálkodási hatóság figyelmeztetése ellenére nem tesz eleget: 250 000 – 5 000 000 forint,

b) a halgazdálkodási tervtől a halgazdálkodási hatóság engedélye nélkül eltér, a cselekmény súlyától függően: 50 000 – 2 500 000 forint,

c) a halgazdálkodási hatóság hozzájárulása nélkül olyan fajú vagy korosztályú halat telepít, amelyet jogszabály tilt, vagy a halgazdálkodási terv nem tartalmaz, ha egyidejűleg a Hhvtv. 52. § (3) bekezdésben foglalt valamely intézkedésre is sor került: 500 000 – 5 000 000 forint,

d) nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget: 100 000 – 500 000 forint,

e) állami horgászjeggyel, turista állami horgászjeggyel, állami halászjeggyel nem rendelkező személy számára területi jegyet ad ki, a kiadott területi jegyenként: 50 000 forint,

f) megszegi a halászati őrök alkalmazásával és bejelentésével kapcsolatos előírásokat: 50 000 – 500 000 forint,

g) a Hhvtv. 8. § (2) bekezdését megszegve, a veszélyeztetett őshonos halállományok mentését önhibájából elmulasztja, a mentéssel érintett becsült halállománynak – a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendeletben megállapított – az őshonos halfajok halgazdálkodási értéke alapján számított összeg, de legalább 50 000 forint,

h) határidőben nem kérelmezi a halgazdálkodási kíméleti terület kijelölését: 50 000 – 500 000 forint,

i) a Hhvtv. 10. § (1) vagy (3) bekezdésben foglalt kötelezés végrehajtását elmulasztja: 50 000 – 500 000 forint,

j) a Hhvtv. 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendelet szerinti a tömeges hal-, vagy más hasznos víziállat pusztulás esetére vonatkozó kötelezettségét megszegi: 100 000 – 2 500 000 forint,

k) a Hhvtv. 13. § (1) bekezdésben foglaltakat megszegi, a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendeletben megállapított, az őshonos halfajok halgazdálkodási értéke alapján számított összeg, de legalább 50 000 forint,

l) a Hhvtv. 13. § (2) bekezdésében foglaltakat megszegi: 100 000 – 1 000 000 forint,

m) a Hhvtv. 14. § (1) bekezdésében foglaltakat megszegi: 500 000 – 5 000 000 forint,

n) a Hhvtv. 14. § (4) bekezdésben foglaltakat megsértve, engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő telepítési tevékenységet végez: 500 000 – 5 000 000 forint,

o) a Hhvtv. 14. § (5) bekezdésben foglalt igazolásokkal nem rendelkező vagy az igazolásnak meg nem felelő halat vagy más hasznos víziállatot halgazdálkodási vízterületre telepít: 500 000 – 5 000 000 forint,

p) a Hhvtv. 16. § (4) bekezdésben előírt jelentéstételi kötelezettségnek nem tesz eleget: 50 000 – 100 000 forint,

q) a Hhvtv. 18. § (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét elmulasztja: 100 000 – 500 000 forint.

(2) A halgazdálkodási hatóság által a halgazdálkodási vízterülettel érintett ingatlan tulajdonosára, használójára kiszabható halgazdálkodási bírság mértéke, ha az ingatlan tulajdonosa, használója a halgazdálkodási szolgalmi jog gyakorlását jelentős mértékben akadályozza: 50 000 – 500 000 forint.

(3) A halgazdálkodási hatóság mérlegelési jogkörében a halgazdálkodási bírság mértékének az e rendeletben meghatározott tartományokon belüli megállapításakor

a) a jogsértő tevékenységgel veszélyeztetett vagy károsított őshonos halállomány becsült halgazdálkodási értékét,

b) a halgazdálkodási tervtől eltérő mennyiségben telepített vagy hasznosított őshonos halak halgazdálkodási értékét,

c) a halgazdálkodási hatóság engedélye nélkül telepített őshonos halak halgazdálkodási értékét,

d) a jogsértő cselekménynek a hal és más hasznos víziállat élőhelyére gyakorolt kedvezőtlen hatásának mértékét,

e) a halgazdálkodási bírság kiszabására irányuló eljárás során a jogsértőnek a tényállás feltárása érdekében tanúsított együttműködő magatartását,

f) a jogsértővel szemben korábban kiszabott halgazdálkodási bírság mértékét és a bírságolás gyakoriságát,

g) a jogsértéssel érintett nyilvántartott halgazdálkodási vízterület típusát, nagyságát, illetve különleges rendeltetésű jellegét, valamint halgazdálkodási kíméleti területeit, amelyeket a jogsértő tevékenység érint,

h) a halgazdálkodásra jogosult gazdálkodó szervezet esetében annak méretét,

i) a halgazdálkodásra jogosult által alkalmazott halászati őrök számát

veszi figyelembe.

(4) Ha a halgazdálkodásra jogosult az (1) bekezdésben foglalt jogszabálysértések közül többet is megvalósít, az egyes cselekményekért kiszabható halgazdálkodási bírságtételeket össze kell adni azzal, hogy a kiszabott halgazdálkodási bírságok összege nem haladhatja meg az 5 000 000 forintot.

4. Záró rendelkezések

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.


 

Hozzászólások

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned.
Ha még nem regisztráltál, itt regisztrálhatsz.

Beléphetsz fikanickkel is, így nem tároljuk az adataidat és név nélkül kommentelhetsz.

Mindezt megspórolhatod, ha a Facebook segítségével lépsz be:
Belépés facebook-kal
 

fishing time-onfishing time-on (fikanick)
5 éve

ez mind rendben van de mi van akkor ha horgászokat elzavarják a saját horgász Vizukről ami negyven éve a halászati jog az egyesuleté milyen tőrvény ez az alak strandot nyitott és a horgászokat nem engedi be már négyéve halászati joga nincs de az emberei a tavon horgásznak ezeket, hogy buntetik abíróság visza adta a halászati jogot mégsem engedik be ahorgászt ezekre milyen törvény vonatkozik pedig ahalászati jog kétezer tizen ötig az egyesuleté hól it az igazság

3
hirdetés (x)

hát igen de megint csak a normális horgászt büntetik majd aki elnéz vagy elfelejt valamit ami nem nagy dolog,de aki éjszaka hajnalba nagyon a zavarosba jár vagy körülményesebb elfogni esetleg jol elverik az ellenöröket is és nagyba garázdálkodnak azokat inkább elkerülik nehogy konfliktusba kerüljenek velük, bár a visi holtágon most meglepődtem mert éjszaka folyamán négyszer is ellenöriztek sőt éjszaka már várták megbujva a helyi rabsicokat na igy kéne mindenhol! normálisan és rendszeresen ellenőrizni

2
radativi53
5 éve

Nagyon jól hangzik,de majd a végrehajtás,na az lesz majd a valami.

1
Ezek megvoltak?bezár
Tovább a Fishing Time-ra »
JRC ágy + hálózsák szett 1200

hirdetés