kategóriák  
Online ingyenhitel
Bot+orsó kedvezmény

500.000,- ft gereblyézésért

2014.07.13. forrás: Fishing Time

Úgy fest, ezentúl nem lesz nehéz több százezer forint bírságot begyűjteniük a tilosban járóknak. A Vidékfejlesztési Minisztérium jelentősen szigorítaná a bírságolási tételeket.

Ingyen etetőanyag minden rendeléshezhirdetés

A Szálka információi szerint a tiltott halfogási módszerek bírságolási tételei jelentősen megnőnek, nézzük sorra, mi vár a rapsicokra, ha elkapják őket:

FIX 500.000 ft, ha valaki elektromos halászeszközzel (villany), robbanószerrel vagy méreggel próbálkozik.

100.000-től 500.000 ft, ha valakit gereblyézésen, hurkozáson, sor vagy csapóhorgozáson, szigonyozáson érnek, de a nyakzóháló használata is ebbe a sávba eshet majd.

50.000-től 100.000-ig számítha bírságra, aki halgazdálkodási vízterületen az adott élőhelyen előforduló halfajok fajlagos tilalmi idejével egyező naptári időszakban olyan halászeszközt alkalmaz, amelynél nem biztosítható a fajlagos tilalommal érintett egyedek kíméletes visszaengedése, vagy a meder, holtág stb. keresztmetszetének 50%-nál nagyobb részt hálóval elzár.

Ha valaki állami jegy nélkül horgászik, az 10-20e forint között kalkuláljon, ha területi sincs, akkor 20-40e forintot különítsen el, és ha a fogási naplót sem tudja felmutatni, az egy tízes lehet.

Tilalmi időben megtartott hal 20.000-től 100.000 forintig esélyes, de alább a teljes tervezet:


FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTER

JF/1193/2014.

2011. évi CXII. törvény

27. § (5)-(7) bekezdése alapján

NEM NYILVÁNOS

Készült 2014. július 3-án

ELŐTERJESZTÉS

a Kormány részére

a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról szóló kormányrendeletről

Budapest, 2014. július

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az előterjesztés célja

1.1. A kormány-előterjesztés elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél

Az előterjesztés célja, hogy a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) felhatalmazó rendelkezésére (Hhvtv. 71. § 2. pont) figyelemmel, kormányrendeletben határozza meg a Hhvtv. hatálya alá tartozó bírságok kiszámításának módját és a bírság mértékét. A halgazdálkodási hatóság által alkalmazható, kormányrendelet szabályozási tárgykörébe tartozó jogkövetkezmények körébe a halgazdálkodási bírság (Hhvtv. 66. §), valamint a halvédelmi bírság (Hhvtv. 67. §) tartozik.

A halgazdálkodási hatósági eljárások során a döntések meghozatalához, a hatóság által alkalmazható jogkövetkezmények, illetve az egyes jogsértések súlyának megfelelő bírságtételek egyértelműsítése és egységesesítése érdekében elengedhetetlen, hogy a tárgyi előterjesztés mellékletét képező kormányrendelet mielőbb, lehetőség szerint még 2014 nyarán hatályba léphessen.

1.2. A kormány-előterjesztés szükségességének okai

A Hhvtv.-ben, valamint a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglalt előírások halgazdálkodási hatósági érvényesítése érdekében szükséges megalkotni a halgazdálkodási előírások érvényre juttatását szolgáló szankciórendszert.

A halgazdálkodási bírság legkisebb összege 50.000,- Ft, legmagasabb összege 5.000.000,- Ft. A halvédelmi bírság legkisebb összege 10.000,- Ft, legmagasabb összege 500.000,- Ft. Ezen bírságtartományokon belül szükséges a Hhvtv.-ben foglalt jogsértések súlyának megfelelően differenciálni, és meghatározni a halgazdálkodási hatóság által alkalmazható a bírságtételek mértékét, valamint a bírságok kiszámításának módját.

A tervezet a korábbi szabályozatlanságot szünteti meg, a súlyosabb jogsértésekhez magasabb, a kevésbé súlyos jogsértésekhez alacsonyabb bírságtételeket rendel, így közvetve meg határozza az egyes jogsértő cselekmények súlyossági fokát is.

Az igénybe vett eszközök

A kitűzött célok – a halgazdálkodási és halvédelmi bírságtételek meghatározása – csak jogalkotás útján, kormányrendelet megalkotásával érhetőek el.

Kormányprogramhoz való viszony

Előzmények, kapcsolódások

Az előterjesztés a 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett Hhvtv.-hez, valamint a 2014. január 1-jén hatályba lépett Vhr.-hez kapcsolódik.

2013. szeptember 1-jei hatállyal módosításra került további két jogszabály, melyekben a Kormány kijelölte a halgazdálkodási hatóságokat (elsőfokon a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságát, másodfokon a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt).

A jelen előterjesztés mellékletét képező kormányrendelet elfogadása szükséges ahhoz, hogy a

– kormányrendeletben kijelölt – halgazdálkodási hatóságok a jogalkotó szándékának megfelelő mértékű halgazdálkodási, illetve halvédelmi bírságokat szabjanak ki, a Hhvtv. nyújtotta keretek között.

5. Európai uniós kapcsolódások: -

6. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk: -

7. A közigazgatási egyeztetés során felmerült észrevételek kezelése:

8. Társadalmi egyeztetés:

A közigazgatási egyeztetés megkezdésekor a jogszabály-tervezet felkerül a VM honlapjára, ahol a társadalmi szervezetek és az állampolgárok a közigazgatási észrevételezésre, véleményezésre megállapított határidőn belül észrevétel tehetnek.

9. Vitás kérdések:

10. Az előterjesztés kommunikációja

1. Milyen kommunikáció javasolt az előterjesztés elfogadása esetén?

követő vagy kezdeményező*

*a kívánt kommunikációs forma aláhúzandó!

2. A tájékoztatás módja:

Kormányülést követő szóvivői tájékoztató

igen/nem

Tárcaközlemény

igen/nem

Tárca által szervezett sajtótájékoztató

igen/nem

3. Fő üzenet (4-5 mondat) (a kormányzati kommunikáció tartalma, az előterjesztő kommunikációs szándéka):

A horgászat, a halászat és a haltermelés szabályozását új alapokra helyező, a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 2013. szeptember 1-jén, míg a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet, 2014. január 1-jén lépett hatályba.

A halgazdálkodási hatóság e törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott rendelkezés, illetve a hatósági határozatban foglaltak megsértése esetén – a feltárt jogsértés súlyával arányosan, a jogsértésben rejlő kockázat mértékének és jellegének figyelembevételével – bírságot szabhat ki az eljárás alá vont jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vagy természetes személyre.

A halgazdálkodási bírság, valamint a halvédelmi bírság minimum és maximum összegeit a törvény rögzíti. A bírságok tételes mértékét és kiszabásuknak részletes szabályait a törvény végrehajtására kiadott, tárgyi Korm. rendelet határozza meg.

Az előterjesztő részéről nyilatkozó:

4. Részletes kommunikációs terv: írásos válaszadás javasolt.

Kérem a Kormányt, hogy az előterjesztést fogadja el.

Budapest 2014. július „ „.

Dr. Fazekas Sándor

földművelésügyi miniszter

HATÁROZATI JAVASLAT

A Kormány megtárgyalta és elfogadta a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról szóló előterjesztést, és elrendeli az előterjesztés mellékletében szereplő tervezetnek a Kormány rendeleteként a Magyar Közlönyben való kihirdetését.

Melléklet a JF/1815/2014. számú előterjesztéshez

A Kormány

…./2014. (… …) Korm. rendelete

a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról

A Kormány a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A halvédelmi bírság mértéke és kiszámításának módja

1. §

(1) A jogosulatlanul horgászó személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével –,

a) az állami horgászjegy vagy turista állami horgászjegy hiánya esetén: 10 000 – 30 000 forint,

b) a területi jegy hiánya esetén: 20 000 – 40 000 forint,

c) a fogási napló hiánya esetén: 10 000 forint.

(2) A jogosulatlanul horgászó személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke

a) nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, vagy

b) olyan nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, amelyen a halgazdálkodási jogot az állam nem engedte át,

az állami horgászjegy hiánya esetén – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – 10 000 – 30 000 forint.

(3) Ha a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen jogosulatlanul horgászó személy a halgazdálkodási hatóság által előírt határidőn belül bemutatja a horgászat időpontjában érvényes állami horgászjegyét, területi jegyét, illetve a személyazonosság igazolására szolgáló arcképes igazolványát, és az ellenőrzés időpontjáig a fogási naplóban rögzítendő halat nem tartott meg, akkor a halgazdálkodási hatóság mellőzi a bírság kiszabását és a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 70. §-a szerint jár el.

(4) Ha a nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, vagy olyan nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, amelyen a halgazdálkodási jogot az állam nem engedte át, a jogosulatlanul horgászó személy a halgazdálkodási hatóság által előírt határidőn belül bemutatja a horgászat időpontjában érvényes állami horgászjegyét, illetve a személyazonosság igazolására szolgáló arcképes igazolványát, a halgazdálkodási hatóság a (3) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

2. §

(1) A jogosulatlanul halászó személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke

a) a halászati engedély vagy az állami halászjegy hiánya esetén: 50 000 forint,

b) az állami halászjegy megléte, de a területi jegy hiánya esetén: 30 000 forint,

c) a halászati engedély megléte, de a fogási napló hiánya esetén: 15 000 forint,

d) az állami halászjegy megléte, de a fogási napló hiánya esetén: 10 000 forint.

(2) Ha a jogosulatlanul halászó személy a halgazdálkodási hatóság által előírt határidőn belül bemutatja a halászat időpontjában érvényes halászati engedélyét és fogási naplóját, vagy állami halászjegyét, területi jegyét és fogási naplóját, valamint a személyazonosság igazolására szolgáló arcképes igazolványát, továbbá az ellenőrzés időpontjáig a fogási naplóban rögzítendő halat nem tartott meg, akkor a halgazdálkodási hatóság mellőzi a bírság kiszabását és a Hhvtv. 70. §-a szerint jár el.

3. §

A fogási naplónak a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendelet szerinti vezetését elmulasztó személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke

a) horgászat esetén: 10 000 forint,

b) rekreációs célú halászat esetén: 10 000 forint,

c) kereskedelmi, továbbá ökológiai célú szelektív halászat esetén: 20 000 forint.

4. §

A Hhvtv. által nem megengedett módon vagy eszközzel vagy tilalmi időben történő horgászat vagy halászat esetén a halvédelmi bírság mértéke

a) elektromos eszköz engedély hiányában történő vagy attól eltérő használata esetén: 500 000 forint,

b) mérgező vagy kábító hatású anyag alkalmazása esetén: 500 000 forint,

c) robbanóanyag alkalmazása esetén: 500 000 forint,

d) szúrószerszám alkalmazása esetén: 100 000 – 500 000 forint,

e) búvárszigony vagy más, halfogásra alkalmas búváreszköz használata esetén: 100 000 – 500 000 forint,

f) gereblyézés alkalmazása esetén: 100 000 – 500 000 forint,

g) hurokvető halászati módszer, a sorhoroggal, csapóhoroggal történő halfogási módszer alkalmazása esetén: 100 000 – 500 000 forint,

h) nyakzó háló külön engedély nélküli alkalmazása esetén: 100 000 – 500 000 forint,

i) halgazdálkodási vízterületen az adott élőhelyen előforduló halfajok fajlagos tilalmi idejével egyező naptári időszakban olyan halászeszköz alkalmazása esetén, amelynél nem biztosítható a fajlagos tilalommal érintett egyedek kíméletes visszaengedése: 50 000 – 200 000 forint,

j) halgazdálkodási vízterületen olyan halfogó eszköz vagy készülék, továbbá olyan fogási mód alkalmazása esetén, amely az aktuális vízállás esetén a vízfolyás, az állóvíz, valamint ezek időszakos kapcsolódásaiban létrejövő halátjárók mederszelvényének felénél többet hossz- vagy keresztirányban elzár: 50 000 – 200 000 forint.

k) a megengedettnél több horog vagy több horgászkészség alkalmazása esetén, darabonként: 10 000 – 20 000 forint,

l) az állami halászjegyhez kötött halászeszközzel történő halászat esetén, a területi jegyen feltüntetett eszköztől, illetve eszközöktől az eszközben, a méretben vagy a darabszámban történő eltérés esetén: 50 000 – 100 000 forint,

m) a halászati engedélyhez kötött halászeszközzel történő halászat esetén, a halászati engedélyben feltüntetett eszköztől, illetve eszközöktől az eszközben, a méretben vagy a darabszámban történő eltérés esetén: 50 000 – 500 000 forint,

n) a horgászkészséggel a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre vonatkozó halfogási tilalmi időben történő hal kifogása esetén: 20 000 – 100 000 forint,

o) az állami halászjegyhez kötött halászeszközökkel történő halászat során, a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre vonatkozó halfogási tilalmi időben történő hal kifogása esetén: 20 000 – 100 000 forint,

p) a halászati engedélyhez kötött halászeszközökkel történő halászat során, a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre vonatkozó halfogási tilalmi időben történő hal kifogása esetén: 50 000 – 200 000 forint,

q) a Hhvtv. 46. § (4) bekezdésében nem szereplő egyéb tiltott, a Hhvtv. 46. § (1) bekezdése szerinti fogási eszköz vagy fogási mód alkalmazása esetén: 50 000 – 100 000 forint.

5. §

Nem fogható, őshonos hal kifogását megvalósító személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke megegyezik a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendeletben megállapított, az őshonos halfajok halgazdálkodási értékével, azzal, hogy ha a halvédelmi bírság mértéke az egyedenként számított érték alapján nem éri el a 10 000 forintot, akkor a bírság mértékét 10 000 forintban kell megállapítani, továbbá a bírság nem haladhatja meg a Hhvtv. 67. § (3) bekezdés szerinti legmagasabb összeget.

6. §

(1) A halgazdálkodási kíméleti területen a tilalom feloldásáig a hal telelését, szaporodását és fejlődését zavaró – a halászattól vagy horgászattól eltérő – tevékenységet végző személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke: 10 000 – 50 000 forint.

(2) Halgazdálkodási kíméleti területen a tilalom feloldásáig a hal telelését, szaporodását és fejlődését zavaró halászati tevékenységet végző személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke: 100 000 – 500 000 forint.

(3) Halgazdálkodási kíméleti területen a tilalom feloldásáig a hal telelését, szaporodását és fejlődését zavaró horgászati tevékenységet végző személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke: 50 000 – 100 000 forint.

7. §

A halfogásra jogosító okmányok nélkül halfogásra alkalmas állapotban lévő eszközzel halgazdálkodási vízterületen vagy annak partján tartózkodó és jogosultságának igazolását a halgazdálkodási hatóságnál az előírt határidőn belül nem pótló személlyel szemben – a halfogásra alkalmazott vagy alkalmazni kívánt eszköz halász- vagy horgászeszköz jellegétől függően – az 1. vagy 2. §-ban foglalt halvédelmi bírságtétel megállapításának van helye.

8. §

A Hhvtv.-ben foglalt tilalmakat és korlátozásokat megszegve halfogásra alkalmas állapotban lévő eszközzel halgazdálkodási vízterületen vagy annak partján tartózkodó személlyel szemben – a halfogásra alkalmazott vagy alkalmazni kívánt eszköz halász- vagy horgászeszköz jellegétől, továbbá az eszköz fajtájától függően – az 1., 2., illetve 4. §-ban foglalt halvédelmi bírság mértékek megállapításának van helye.

9. §

A halászati engedély, állami horgászjegy, állami halászjegy igénylése során a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendeletben meghatározott nyilatkozatot valótlan tartalommal megtevő személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke:

a) a halászattal, horgászattal, illetve hal fogásával (gyűjtésével) összefüggésben szabálysértési, illetve büntetőjogi felelősség tárgyában valótlan nyilatkozat tétele esetén: 100 000 forint,

b) az érvényes állami horgászjeggyel (ideértve a turista állami horgászjegyet is), állami halászjeggyel, illetve halászati engedéllyel való rendelkezésre vonatkozó valótlan nyilatkozat tétele esetén: 50 000 forint,

c) a fogási napló leadására vonatkozó valótlan nyilatkozat tétele esetén: 10 000 forint.

10. §

A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 8. mellékletében meghatározott, igazolatlan eredetű hal vagy haltermék forgalmazása esetén kiszabható halvédelmi bírság mértéke, az igazolatlan eredetű hal fajától, mennyiségétől vagy haltermék mennyiségétől függően: 100 000 – 500 000 forint.

11. §

A hal élőhelyén kialakult természeti egyensúly megbontására alkalmas szervezet, táplálékanyag, szennyezőanyag halgazdálkodási vízterületre való kijuttatása esetén kiszabható halvédelmi bírság mértéke: 20 000 – 500 000 forint.

12. §

(1) Méret- vagy mennyiségi korlátozással vagy tilalmi idővel védett hal jogosulatlan kifogását megvalósító személyre kiszabható halvédelmi bírság mértéke a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendeletben megállapított, az őshonos halfajok halgazdálkodási értéke alapján számított összeg azzal, hogy ha a halvédelmi bírság mértéke az egyedenként számított érték alapján nem éri el a 10 000 forintot, akkor a bírság mértékét 10 000 forintban kell megállapítani, továbbá a bírság összege nem haladhatja meg a Hhvtv. 67. § (3) bekezdés szerinti legmagasabb összeget.

(2) Méret- vagy mennyiségi korlátozással vagy tilalmi idővel védett más hasznos víziállat jogosulatlan kifogása esetén kiszabható halvédelmi bírság mértéke 1 000 – 100 000 forint.

13. §

A vízilétesítmény üzemeltetőjére kiszabható halvédelmi bírság mértéke, ha a vízilétesítmény üzemeltetője a Hhvtv. 19. § (1) vagy (3) bekezdésben foglaltaknak ismétlődő jelleggel nem tesz eleget és emiatt jelentős halpusztulás következik be: 50 000 – 500 000 forint.

2. A halvédelmi bírság kiszabásának módja

14. §

(1) A halgazdálkodási hatóság mérlegelési jogkörében a halvédelmi bírság mértékének az e rendeletben meghatározott tartományokon belüli megállapításakor

a) a jogellenes cselekményhez használt eszközök típusát, mennyiségét, a cselekmény módszerét,

b) a kifogott hal mennyiségét, halgazdálkodási értékét és jelentőségét,

c) a jogsértő cselekménynek a hal és más hasznos víziállat élőhelyére gyakorolt kedvezőtlen hatásának mértékét,

d) a cselekmény halállományt veszélyeztető mértékét,

e) a halvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás során a jogsértő személynek a tényállás feltárása érdekében tanúsított együttműködő magatartását,

f) a jogsértő személlyel szemben korábban kiszabott halvédelmi bírság mértékét és a bírságolás gyakoriságát,

g) a jogsértő személy életkorát, illetve fogyatékosságát,

h) a jogsértéssel érintett halgazdálkodási vízterület nyilvántartott vagy nem nyilvántartott jellegét

veszi figyelembe.

(2) Ha az eljárás alá vont személy az 1-13. §-ban foglalt jogszabálysértések közül többet is megvalósít, az egyes cselekményekért kiszabható halvédelmi bírságtételeket össze kell adni azzal, hogy a kiszabott halvédelmi bírságok összege nem haladhatja meg az 500 000 forintot.

3. A halgazdálkodási bírság mértéke és kiszabásának módja

15. §

(1) A halgazdálkodásra jogosulttal szemben kiszabható halgazdálkodási bírság mértéke, ha a halgazdálkodásra jogosult

a) a halgazdálkodási terv szerinti kötelezettségének a halgazdálkodási hatóság figyelmeztetése ellenére nem tesz eleget: 250 000 – 5 000 000 forint,

b) a halgazdálkodási tervtől a halgazdálkodási hatóság engedélye nélkül eltér, a cselekmény súlyától függően: 50 000 – 2 500 000 forint,

c) a halgazdálkodási hatóság hozzájárulása nélkül olyan fajú vagy korosztályú halat telepít, amelyet jogszabály tilt, vagy a halgazdálkodási terv nem tartalmaz, ha egyidejűleg a Hhvtv. 52. § (3) bekezdésben foglalt valamely intézkedésre is sor került: 500 000 – 5 000 000 forint,

d) nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget: 100 000 – 500 000 forint,

e) állami horgászjeggyel, turista állami horgászjeggyel, állami halászjeggyel nem rendelkező személy számára területi jegyet ad ki, a kiadott területi jegyenként: 50 000 forint,

f) megszegi a halászati őrök alkalmazásával és bejelentésével kapcsolatos előírásokat: 50 000 – 500 000 forint,

g) a Hhvtv. 8. § (2) bekezdését megszegve, a veszélyeztetett őshonos halállományok mentését önhibájából elmulasztja, a mentéssel érintett becsült halállománynak – a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendeletben megállapított – az őshonos halfajok halgazdálkodási értéke alapján számított összeg, de legalább 50 000 forint,

h) határidőben nem kérelmezi a halgazdálkodási kíméleti terület kijelölését: 50 000 – 500 000 forint,

i) a Hhvtv. 10. § (1) vagy (3) bekezdésben foglalt kötelezés végrehajtását elmulasztja: 50 000 – 500 000 forint,

j) a Hhvtv. 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendelet szerinti a tömeges hal-, vagy más hasznos víziállat pusztulás esetére vonatkozó kötelezettségét megszegi: 100 000 – 2 500 000 forint,

k) a Hhvtv. 13. § (1) bekezdésben foglaltakat megszegi, a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendeletben megállapított, az őshonos halfajok halgazdálkodási értéke alapján számított összeg, de legalább 50 000 forint,

l) a Hhvtv. 13. § (2) bekezdésében foglaltakat megszegi: 100 000 – 1 000 000 forint,

m) a Hhvtv. 14. § (1) bekezdésében foglaltakat megszegi: 500 000 – 5 000 000 forint,

n) a Hhvtv. 14. § (4) bekezdésben foglaltakat megsértve, engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő telepítési tevékenységet végez: 500 000 – 5 000 000 forint,

o) a Hhvtv. 14. § (5) bekezdésben foglalt igazolásokkal nem rendelkező vagy az igazolásnak meg nem felelő halat vagy más hasznos víziállatot halgazdálkodási vízterületre telepít: 500 000 – 5 000 000 forint,

p) a Hhvtv. 16. § (4) bekezdésben előírt jelentéstételi kötelezettségnek nem tesz eleget: 50 000 – 100 000 forint,

q) a Hhvtv. 18. § (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét elmulasztja: 100 000 – 500 000 forint.

(2) A halgazdálkodási hatóság által a halgazdálkodási vízterülettel érintett ingatlan tulajdonosára, használójára kiszabható halgazdálkodási bírság mértéke, ha az ingatlan tulajdonosa, használója a halgazdálkodási szolgalmi jog gyakorlását jelentős mértékben akadályozza: 50 000 – 500 000 forint.

(3) A halgazdálkodási hatóság mérlegelési jogkörében a halgazdálkodási bírság mértékének az e rendeletben meghatározott tartományokon belüli megállapításakor

a) a jogsértő tevékenységgel veszélyeztetett vagy károsított őshonos halállomány becsült halgazdálkodási értékét,

b) a halgazdálkodási tervtől eltérő mennyiségben telepített vagy hasznosított őshonos halak halgazdálkodási értékét,

c) a halgazdálkodási hatóság engedélye nélkül telepített őshonos halak halgazdálkodási értékét,

d) a jogsértő cselekménynek a hal és más hasznos víziállat élőhelyére gyakorolt kedvezőtlen hatásának mértékét,

e) a halgazdálkodási bírság kiszabására irányuló eljárás során a jogsértőnek a tényállás feltárása érdekében tanúsított együttműködő magatartását,

f) a jogsértővel szemben korábban kiszabott halgazdálkodási bírság mértékét és a bírságolás gyakoriságát,

g) a jogsértéssel érintett nyilvántartott halgazdálkodási vízterület típusát, nagyságát, illetve különleges rendeltetésű jellegét, valamint halgazdálkodási kíméleti területeit, amelyeket a jogsértő tevékenység érint,

h) a halgazdálkodásra jogosult gazdálkodó szervezet esetében annak méretét,

i) a halgazdálkodásra jogosult által alkalmazott halászati őrök számát

veszi figyelembe.

(4) Ha a halgazdálkodásra jogosult az (1) bekezdésben foglalt jogszabálysértések közül többet is megvalósít, az egyes cselekményekért kiszabható halgazdálkodási bírságtételeket össze kell adni azzal, hogy a kiszabott halgazdálkodási bírságok összege nem haladhatja meg az 5 000 000 forintot.

4. Záró rendelkezések

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.


 

Daiwa orsó és bot vásárhirdetés

Horgászhírek

Még több horgászhír »