Horgász akciók 920

Halászati törvény tervezet - kivonat

Végére értem a tervezetnek, rengeteg hasznos dolgot vélek felfedezni benne, megítélésem szerinti fontosabbakat kiemeltem. Rengeteg, eddig tisztázatlan fogalmat meghatároztak és a jelenlegi törvény számos hibája korrigálásra került. Ahogy kommunikálták is, rengeteg kérdés továbbra is nyitott, ezekre majd a rendeletekben térnek ki, azaz szabályozzák. Összességében túlsúlyban vannak a pozitív gondolatok, javaslatok, de várjuk ki a végét.

Horgász akciók 640
hirdetés

Pozitív:

Végre elkülönül a halászat és a horgászat fogalma egymástól.

"Halgazdálkodási vízterület partja: védművekkel ellátott vízterület esetén a védmű mentetlen oldalának alapjától kifelé számított 100 méteres, védmű nélküli vízterületeknél az aktuális partvonaltól számított 200 méteres sáv területe."

"Horgászat: a halgazdálkodási vízterületen a halnak megengedett módon és horgászeszközzel (készséggel) vagy a csalihalnak 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval való fogása", de "A halgazdálkodási vízterületeken a hal fogása és a halfogásra irányuló tevékenység..."

Tehát végre nem csak az horgászik, aki halat is fogott.

"A halgazdálkodási jog a halgazdálkodási vízterület elsősorban horgászati, másodsorban vegyes – halászati és horgászati –, egyéb megoldás hiányában halászati hasznosítására jogosít."

"A halállományok telelő és szaporodó helyein, különösen halgazdálkodási kíméleti területen, a halgazdálkodási hatóság a halállomány védelme érdekében indokolt esetben kezdeményezheti az egyéb vízhasználati módok hatósági korlátozását."

"Az élőhely- és állományvédelmi intézkedések költségét a halgazdálkodásra jogosult köteles viselni."

Kormorán?

"A halgazdálkodási hatóság a halállományt vagy annak táplálékforrását veszélyeztető állatfajok gyérítésének elvégzésére kötelezheti a halgazdálkodásra jogosultat."

Kormorán!

"Halgazdálkodási vízterületről kifogott halak – a 8. § (1) és (2) bekezdés szerint történő állománymentés és a mesterséges körülmények közötti szaporítási célból fogott halak a halgazdálkodási hatóság engedélyével végzett telepítésének kivételével – másik halgazdálkodási vízterületre vagy haltermelési létesítménybe nem telepíthetők, ide értve a haltakarmányozási célból történő kihelyezést is."

Ez nagy érvágás lesz, lenne, ha nem viszik be a tavaikba suttyomba a halászok, majd eladják halgazdaságban termelként, mint a szegedi Corában a 20 centis csukát, kecsegét.

"A nagy értékű természetes vízi halállományok ívási vándorlásának biztosítása érdekében a halgazdálkodási hatóság a vízfolyásokon, folyókon tervezett, a hosszanti átjárhatóságot akadályozó műtárgyak és vízilétesítmények beruházóját (üzemeltetőjét) hallépcső létesítésére és működtetésére kötelezheti."

"A vízilétesítmény üzemeltetője a vízszintszabályozás során a halállományok megújulása és megőrzése szempontjából fontos környezettani (ökológiai) szempontokat is köteles figyelembe venni."

Korábban Tisza-tó.

"A halgazdálkodási jog gyakorlója köteles
e) a társadalmi, gazdasági közérdek figyelembe vételére;
f) a halászati őrzés és halvédelem hatékony működtetésére."

A jelenlegi szintet már nem lesz nehéz tartani.

"A halgazdálkodási jog haszonbérletére kiírt pályázatok részletes feltételeit és értékelési pontrendszerét e törvény végrehajtására kiadott rendeletben kell meghatározni.
(2) Az értékelési pontrendszert úgy kell meghatározni, hogy
a) védje a természetes vagy természetközeli vízi ökoszisztémákat és segítse a halállományok természetes gyarapodását;
b) elősegítse az etikus sporthorgászat és a horgászturizmus fejlődését;
c) az adott vízterületnek megfelelő, többcélú halgazdálkodás és haszonvétel valósulhasson meg;
d) támogassa a helyi közösségek részvételét a lakóhelyüket érintő vizek halgazdálkodásában."

E sorokat a kedvenc halászati hasznosítómnak ajánlom!

"halfogásra jogosító okmányok –, és azokat a halgazdálkodási hatóság, a halgazdálkodásra jogosult, a halászati őr, a mezőőr, a természetvédelmi őr, a társadalmi halőr és a rendvédelmi hatóság ellenőrzésre felhatalmazott képviselőjének felhívására bemutatni."

Tehát belekerült a társadalmi halőr fogalma a tervezetbe, és némi jogosultsága is lesz.

"A halászat, illetve a horgászat gyakorlása során be kell tartani
a) a halászat és a horgászat országos általános rendjére,
b) az egyes halfajok kifogását tiltó naptári időszakra (halászati és horgászati tilalmi idő),
c) a halfajonként a legkisebb és a javasolt legnagyobb kifogható méretre (halászati és horgászati méretkorlátozás),
d) a halfajonként a naponta és évente kifogható összes mennyiségre (halászati és horgászati mennyiségi korlátozás)
vonatkozóan e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott rendelkezéseket."

Jó, rendben. Lesz (talán) a halászoknak is kvóta, de könyörgöm, ki fogja betartatni, ha a halászati őrök megbízása továbbra is a hasznosító joga.

"Tiltott halfogási eszköznek és módnak minősül
g) hurokvető halászati módszer alkalmazása; sorhoroggal, csapóhoroggal történő halfogási módszer alkalmazása;"

Nagyon itt volt az ideje ezeket tiltani.

"Állami alkalmazásban álló halászati őr bármely halgazdálkodási vízterületen eljárhat."

Ilyen egyelőre nincs, de nagyon szeretnénk. De akkor sincs, tehát ember sem, aki ellenőrizze a halászokat.

"A halgazdálkodási hatóság hatósági feladatainak ellátása során:jogszabálysértés alapos gyanúja esetén jogosult a lezárt terület, épület, helyiség felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is a lezárt ingatlanok területére, üzlethelyiségbe, üzemi helyiségbe belépni és ott az ellenőrzést lefolytatni akkor is, ha azok egyidejűleg lakás céljára szolgálnak, továbbá szállítóeszközöket, dokumentációt, számviteli bizonylatokat ellenőrizni."

Ez a jogkör kijárt már, de nagyon. Még ha nem is élnek majd vele túl sűrűn.

"A halgazdálkodási hatóság halvédelmi bírságot szab ki: halgazdálkodási kíméleti területen a tilalom feloldásáig – a hal szaporodását és fejlődését zavaró – halászati, horgászati vagy egyéb tevékenységet – ide értve gép meghajtású vízijármű használatát –, vadászatot, fürdőzést, végző"

Olykor visszaköszön pár ötlet, amiket korábban én is eljuttattam képviselőkhöz. Egy rugóra jár az agyunk.

"A nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken a halgazdálkodási jog a Magyar Államot illeti, amely átengedhető
a) vagyonkezelési szerződéssel
aa) költségvetési szerv részére,
ab) kizárólagos állami tulajdoni részesedéssel működő olyan gazdálkodó szervezet részére, amely alapító okiratában vagy külön jogszabályban meghatározott alapfeladata teljesítése érdekében kívánja azt hasznosítani, vagy
ac) olyan gazdálkodó szervezet részére, amely jogszabályban rögzített állami feladat ellátásához kívánja azt hasznosítani,"

Ezt azért a pozitívak végére tettem, mert picit olyan érzésem van, mintha a pályázatkor (ha egyáltalán kiírják???) nem kizárólag a halászok, vagy horgászok fognak előnyt élvezni (mert hogy ez most sokaknak evidens lehet). De ez nem feltétlenül lenne negatív változás, sőt, szvsz a halászoktól általában véve rosszabb nincs. Én például örülnék, ha a helyi egyesületek az önkormányzatokkal együtt kezelnének, s mindenki kivenné a részét a munkából, s a szakmai része túlnyomó többségben az egyesületeken. Most így látom.

Negatív:

"Halgazdálkodási vízterületen az érvényes halászati engedély, állami halászjegy, vagy állami horgászjegy birtoklása nélkül történő halfogás, az arra irányuló vagy arra alkalmas tevékenység jogosulatlan halászatnak vagy jogosulatlan horgászatnak minősül.
Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen a jogosult által kiadott érvényes horgászatra vagy halászatra jogosító területi engedély birtoklása nélkül történő halfogás, vagy az arra irányuló tevékenység jogosulatlan horgászatnak, illetve halászatnak minősül."

Igen, elsőre furcsa, a magyarázat az, hogy jelenleg csak ott szabad horgászni, ahova lehet területi jegyet venni, ezt a tervezet úgy módosítaná, hogy ami nincs halászati hasznosításban ott is lehessen területi nélkül, állami jeggyel, kérdés ki fogja őket ellenőrizni, és hogy hányan fognak ezzel magyarázkodni, "visszaélni" ott, ahol kéne.

"A halgazdálkodási jog haszonbérletére irányuló pályázati felhívást a halászati hatóság írja ki.
(2) A benyújtott pályázatokról a halászati hatóság véleményt ad, és a 63. §-ban szereplő testület javaslatának figyelembe vételével a miniszter dönt"

Picit azért én tartok ettől, sokan azt gondolják, hogy a jelenlegi halászok azért csinálhatnak azt amit akarnak, mert...

"22. Átmeneti rendelkezések
72. § (1) Azon halgazdálkodási vízterületeken, ahol a törvény hatálybalépése előtt más szerzett – a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény szerinti – halászati jogot, valamint társult halászati jogot, e jog jogosultja a törvény hatálybalépésétől kezdődően a halgazdálkodási jog jogosultjává válik.
(2) A halgazdálkodási jog az érvényes haszonbérleti szerződés lejártáig, szerződés hiányában további 15 évig illeti meg a jogosultat."

Van olyan akinek nincs szerződése? Akkor miért nem pályáztatják azt is újra? Mi ez? Ugye nem tűnnek el hirtelen szerződések? Na jó, ez már majdnem összeesküvés szinten van, de mire gondol ilyenkor az átlagember?!

"A halgazdálkodási jog haszonbérletére kötött szerződés megszűnésekor, eltérő megállapodás hiányában, a haszonbérlő követelheti
c) a szerződés megszűnésekor fennálló haltelepítés meg nem térült költségeinek az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mértékű részét."

Mit tesz az, hogy fennálló haltelepítés meg nem térült költségei? A telepítési terv, és a szerződés (ha van, mert mint kiderült lehet hogy nincs) határozott időre szól. Mindenki tisztában van a végével, tehát úgy kell telepíteni, hogy a lejáratkor ne legyen fennálló haltelepítés, ha nem akkor sajnáljuk, tudhatta volna. Vagy ha más, egyéb okból szűnik meg a szerződés? Nem vagyok benne biztos, hogy jól értelmezem, mindenesetre én mindenféle kártalanítástól tartok, itt úgy fognak röpködni a százmilliók, mint nemrég a Tisza-tónál.

Miért és mire jó?

"Egy személy évente egy alkalommal, 2 hónapos időtartamra, az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek szerint történő horgászathoz turista állami horgászjegyet válthat, amely vonatkozásában a (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni."

Ezeket ellenőrizd komám, akik azt sem tudják hány centi a ponty korlátozása vagy mi a különbség a köves és a fogas között. Még hogy ívási időszak, meg leánykoncér... Nem mondom, jó kis bevételt lehet majd kreálni ha végig megy rajtuk egy halászati őr.

"A 100 hektárnál nagyobb kiterjedésű nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen a halgazdálkodásra jogosultnak az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott felsőfokú halászati, halgazdálkodási szakirányú végzettséggel rendelkező személlyel kell rendelkeznie."

Gazdálkodj okosan! (ki még egy egyetemista bérét)

"Halászati őr a működési helye szerinti halgazdálkodási hatóságnál halászati őri vizsgát és az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről szóló törvényben meghatározott vizsgát, valamint az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott szövegű esküt tesz."

Hát ez egyenesen vicc, még jó hogy a B kategóriás jogsit nem kell minden megyében letenni. Még ha megyénként más szabályok, törvények lennének! De egy Balaton esetében az is a baromsággal lenne egyenes. Hát ez tényleg vicc, egy balatoni halászati őrnek pontosan három megyében kell ugyanabból vizsgát tennie? Hol itt a logika?

 

Hozzászólások

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned.
Ha még nem regisztráltál, itt regisztrálhatsz.

Beléphetsz fikanickkel is, így nem tároljuk az adataidat és név nélkül kommentelhetsz.

Mindezt megspórolhatod, ha a Facebook segítségével lépsz be:
Belépés facebook-kal
 

Nálunk olyan vizek vannak ahol nincsen halászat, mégsincs hal. Csak egy rakás legálisan tevékenykedő húshorgász. Vannak szép vadregényes, de tök üres vizeink...

8

Értem amit írsz Csaba.
Csakhogy eddig is lenullázták, az ilyen időszakos, vagy állandó vadvizeket. Tudok olyan helyet, nem is túl messze tőlünk ahol vagy három falu "őslakosai" horgásznak egész évben, valahogy mégsem fogy el a hal. Miért?
1. Mert ez egy igazi lápvidék, milliónyi ívóhellyel, megközelíthetetlen részekkel.
2. Soha senki nem fog ide jönni ellenőrizni.

Horgászvíz sem lesz soha, mert mint írtam egy igazi tőzeges lápvidék, aminek se befolyása, se lefolyása nincs.

A kis vizeket amik csak időszakosan tartanak halat, mi akik vissza is engedjük őket, eddig is amolyan titkos helyként kezeltük, és ezután is így lesz.
Ha felfedezik, igen lehet, hogy lerabolják, de ugyanezt csinálják a "rendes" horgászvízeken is, csak ott egész évben.

7
hirdetés (x)
vasscsaba
7 éve

Ez is egy szempont, ha csak ezt az oldalát nézem, tök jó. De hogy egy állami jeggyel, szinte legálisan le fogják nullázni ezeket, azt is biztos.

5

Sok mindennel egyetértek a cikkíróval, és sok mindenben nem, de most csupán egyetlen részre térnék ki.

"Igen, elsőre furcsa, a magyarázat az, hogy jelenleg csak ott szabad horgászni, ahova lehet területi jegyet venni, ezt a tervezet úgy módosítaná, hogy ami nincs halászati hasznosításban ott is lehessen területi nélkül, állami jeggyel, kérdés ki fogja őket ellenőrizni, és hogy hányan fognak ezzel magyarázkodni, "visszaélni" ott, ahol kéne."

Ez változás számomra inkább pozitív.
Miért?
Rengeteg olyan kis csatorna tavacska van, amiben csak bizonyos körülmények hatására van, akkor is csak időszakosan hal. A kedvenc halam a sügér pl. nagy vándor, szinte hihetetlen hol meg nem tud jelenni a nagy áradások alkalmával. Idáig annak ellenére, hogy minden kifogott halat visszaengedek tilosban horgásztam az ilyen sokszor nevenincs vizeken. Nagyon örülnék, ha ez megváltozna.

4
vasscsaba
7 éve

Kedves Zoltán, ezekkel a dolgokkal - az hiszem nyugodtan kijelenthetem -, hogy maximálisan tisztában vagyok. Nem azt mondtam, hogy húú de jó, mert mostantól rend lesz, csak azt mondom, hogy több pozitív paragrafust találtam, mint negatívat, de azt is leírtam, hogy ebből még bármi lehet. Az ígérettől valóban nagyon távol áll ez a törvény, de valljuk be őszintén, ki hitte, hogy megszüntetik a halászatot egy tollvonással?!

3

Tökéletesen egyetértek "zolan.miklos"-al ezzel nem fog a vízparton történni semmi.Simán be kellene tiltani az élővizeinken a halászatot és kész.Nezzetek körül európai nagytavakon(wörti ausztria,garda olasz) v a többi.Micsoda külömbség!!! Nincs halászat!Ha jól tudom egész Európában a Balaton az egyetlen édesvizű tó amin nagyüzemű halászat folyik!
A balaton meg gyakorlatilag üres es nem lehet megközelíteni a vizet partrol! Tudjátok hány %-át tudjuk megközelíteni a balcsinak??? 2 % ami egyenesen vicc,és az is egyre kevesebb lesz.

2
zolan.miklos
7 éve

Kedves Cikkíró!
Örülök neki,hogy ilyen optimista vagy ezzel az új törvénytervezettel!
Pontosítok:Eddig is megvolt a halászokra az ellenőrzést gyakorolható apparátus! Úgy hívják: vízirendőrség!Erről
mindenki tudja,hogy miért nem működik.Itt most nem akarok egy rágalmazásba belecsúszni,nem fejteném itt ki.:-)
Következő:örülsz a sorhorog és a csapóhorog megszűntének!Hurrá!Hatalmas parasztvakítás!Ezt használják legkevésbé,valamint semmivel sem kíméletesebb,mint 1 marázsa,vagy egy nyakzóháló...Azok maradnak viszont.Na meg a varsaerdő 50-100méterenként,évi 365 napon,amivel most is üresre van szűrve a Tisza,meg a többi folyónk.
Én nem látok semmi változást!Még a reményét se a változásnak,ha marad a halászat!A halász a halat bármikor el fogja tudni adni feketén,nem marad rajta kevesebb pénze,mintha hivatalosan többért adná el.
Majd 3-4 év múlva visszatérhetünk a témára!Nem lesz ezzel az új törvénnyel semmi érdemi változás a vízpartokon!A fidesz meg elmehet a köpönyegforgató felmenőihez.A 400ezer horgásznak ígérte a természetes vizeket!De 150- 200halász meg a pénzügyi holdudvaruk hátsóját fényesíti inkább a nyelvével!
Egyetlen parlamenti pártot láttam eddig 2-szer is az elmúlt 1,5-2évben a halászat megszüntetése ellen/a horgászok érdekében felszólalni!Ez a Jobbik volt!Embereknek telik úgy el az élete ebben a hazug vezetésű országban,hogy nem tud rendesen a horgászatnak
élni az Európában egyedülálló szépségű folyóinkon,mert üresre vannak halászva.Maradnak a "műanyagtavak" a tehetősebbeknek meg a külföldi horgászat!
Pedig nemrégen még a fidesz emberei is szajkózták Pl a "Tiszáért" Szolnok megyei nyilvános vitanapon,hogy az országnak a horgászat/turizmus nagyságrendekkel több pénzt hoz,mint a halászat!
Na most akkor hogy van ez?
Fordult a szélirány?
Mit fog csinálni 1 önkéntes halőr?Odaáll éjjel a vaksötétben a halászok 25-30lovas csónakja mellé?Visszatartja?
Közröhej!Az egész törvény 1 nagy parasztvakítás lesz,tele kiskapuval,marad minden a régiben,üres,halmentes folyókkal!!!
Mi horgászok meg területi engedélyre 20-szor annyi pénzt fizetünk ki,mint a halászati jogot elnyertek az államnak fizetnek a halászati jogért.Ez a pénzbeszedés tartja életben a rendszert,ez itt az egész halászat lényege.Persze közben még ők rágják le a csontról a "hús" 3/4-ét is halászat címen...

1
Ezek megvoltak?bezár
Tovább a Fishing Time-ra »
Horgász akciók 1200

hirdetés