Szezonindító horgász akciók 920

Adatkezelési tájékoztató

A fishingtime.hu weboldal használatának megkezdése előtt kérjük, hogy mint továbbiakban Felhasználó figyelmesen olvassa el a Fishing Time Kft. adatkezelési tájékoztatóját.

A Felhasználó a weboldal használatának megkezdésével szerződést köt a Fishing Time Kft-vel és elfogadja jelen Adatkezelési tájékoztatót, valamint az oldal Felhasználási feltételeit. A Fishing Time Kft. az Adatkezelési tájékoztató jelentősebb változása esetén tájékoztatja Felhasználót, a naprakész információk beszerzéséhez azonban ajánlott rendszeresen áttekinteni a legfrissebb verziót. A Fishing Time Kft. saját belátása szerint, tetszőleges időpontban módosíthatja az Adatkezelési tájékoztatót, a változtatásokat pedig a Felhasználó köteles magára kötelező érvényűként elfogadni. A fishingtime.hu weboldalnak az Adatkezelési tájékoztató változtatását követő további használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti. A változtatás automatikus elfogadtatása az adatkezelési célok és az adatkezelésre jogosultak körét nem érinti, ahhoz az érintett ismételt hozzájárulása szükséges.

A Fishing Time Kft. elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért azonban felelősséget nem vállal.

A Fishing Time Kft. elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében., kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Fishing Time Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Fishing Time Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
  • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

Személyes adatok

Az Avtv. 2. §.-ának 9. pontja szerint „adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők.

Személyes adat akkor kezelhető, ha:
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, időtartama és köre

A Fishing Time Kft. szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

Az adatkezelés célja: a fishingtime.hu weboldal használatának elősegítése, hirdetések optimalizálása és pozícionálása, felhasználási statisztikák készítése és hírlevelek, ajánlatok kiküldése.

Az adatkezelés jogalapja: érintettek hozzájárulása, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);.

A kezelt adatok köre: személyes azonosító adatok (vezetéknév, keresztnév, születési név, titulus, születési hely, születési idő, anyja neve, állampolgárság), elérhetőségek (telefonszám, állandó lakhely, tartózkodási hely, e-mail cím, fax, weboldal), nem, családi állapot, gyermekek száma, érdeklődési körök (különös tekintettel a weboldal profiljára), IP cím, jelszó, fényképek.

Az érintettek jogai: minden érintett kérheti saját személyes adatainak pontosítását, frissítését és − amennyiben a Fishing Time Kft. szolgáltatását nem kívánja tovább igénybe venni − törlését. Az adatok törlését kizárólag írásban, ajánlott levélben küldve áll módunkban elfogadni.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés megkezdésétől számított 100 év.

Adattovábbítás: az érintett a fishingtime.hu weboldal használatának megkezdésekor elfogadja, hogy személyes adatait a Fishing Time Kft. továbbíthatja szolgáltatást igénybe vevő partnereknek hirdetések közlése céljából.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a Fishing Time Kft. adatkezelésével kapcsolatban észrevétele, kérdése merülne fel, kérjük, jelezze azt e-mail címünkön.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Az adatkezelő

Adatkezelő: Fishing Time Kft.
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-63426/2013.

Maritime 2019.09

Friss fórumtémák:

Hirdessen nálunk
Szezonindító horgász akciók 250
Tovább a Fishing Time-ra »
Szezonindító horgász akciók 1200

hirdetés